Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/2 2017
Model zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym

Autorzy: Małgorzata Rutkowska
Politechnika Wrocławska

Łukasz Popławski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: model linearny gospodarka o obiegu zamkniętym rozwój zrównoważony
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (119-128)
Klasyfikacja JEL: A11 F64
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu omówione zostało alternatywne podejście do ekonomii. Następnie przedyskutowano powiązania i zagrożenia będące skutkiem zasobochłonnej gospodarki w aspekcie ochrony środowiska. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na konieczność transformacji gospodarki linearnej w gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baran, J. (2015). Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowe wytyczne Komisji Europejskiej. Pobrane z: http://www.cp.org.pl/2015/12/forum-cp-j-baran-circular-economy.html (25.04.2017).
2.Environment, circular economy strategy, Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy. Pobrane z: http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm (4.04.2016).
3.European Commission, ROADMAP. Pobrane z: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impactplanned_iadocs2015_env_065_env+_032_circular_economy_en.pdf (4.04.2016).
4.Greszta, M., Osowiecka, M. (2016). Gospodarka cyrkularna: sześć ścieżek do dłuższego życia. W: M. Karwacka, P. Łuba (red.), W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego (s. 35). Warszawa: Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego Reconomy. Pobrane z: http://www.reconomy.pl (5.05.2017).
5.Kłopotek, B. (2015). Propozycje zmian prawa UE w zakresie gospodarki odpadami w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, Departament Gospodarki Odpadami. Pobrane z: http://sdr.gdos.gov.pl/Documents/GO/Spotkanie%2016.12.2015Gospodarka%20o%20obiegu%20zamkni%C4%99tym_B.K%C5%82opotek.pdf (5.05.2017).
6.Komisja Europejska (2015). Zestawienie informacji. Pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym: pytania i odpowiedzi. Pobrane z: europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_ pl.pdf (8.04.2016).
7.Kryk, B., Kaczmarczyk, J. (2016). Inwestycje termomodernizacyjne spółdzielni mieszkaniowych w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 44 (1), 161–172.
8.Od odpadów do bogactwa. Streszczenie książki „Waste to Wealth. The Circular Economy Advantage”. Autorzy: Peter Lacy i Jakob Rutqvist. Wydawnictwo: Palgrave Macmillan (2016). W: M. Karwacka, P. Łuba (red.), W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego (s. 7–8). Warszawa: Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego Reconomy. Pobrane z: http://www.reconomy.pl (5.05.2017).
9.Opportunities for a Circular Economy in the Netherlands. Pobrane z: https://www.government.nl/documents/reports/2013/10/04/opportunities-for-a-circular-economy-in-thenetherlands (5.05.2017).
10.Walencka, M. (2017). Podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym w krajach europejskich. Pobrane z: http://sozosfera.pl/odpady/podejscie-do-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-w-krajach-europejskich (25.04.2017).