Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/1-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/1 2017
Kryteria analizy inwestycji infrastruktury komunalnej

Autorzy: Waldemar Kozłowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: inwestycje gospodarka komunalna kryteria analityczne
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:15 (43-57)
Klasyfikacja JEL: Q56 R10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wzrost wymagań jakościowych wobec usług gospodarki komunalnej wymaga stałych nakładów inwestycyjnych, które cechuje z reguły wysoka kapitałochłonność i długi okres zwrotu. Istotne z punktu widzenia analizy i oceny jest przyjęcie odpowiednich kryteriów analitycznych, które uwzględniałyby różne aspekty zrealizowanych inwestycji. Celem artykułu jest analiza inwestycji infrastruktury komunalnej przez pryzmat takich kryteriów, jak: funkcjonalność, czas wystąpienia efektów, wymierność uzyskanych efektów oraz zasięg oddziaływania inwestycji. Zastosowanie różnych kryteriów umożliwi szersze spojrzenie na rolę, jaką odgrywają inwestycje infrastrukturalne w rozwoju lokalnym gminy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bałdyga, M. (2008). Gospodarka komunalna. Aspekty prawne. Ostrołęka: Alpha-pro.
2.Drobniak, A. (2008). Podstawy oceny efektywności projektów publicznych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
3.Dziembowski, Z. (1991). Komunalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, organizacja i zasady funkcjonowania. Warszawa: FRDL.
4.Grzymała, Z. (2010). Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
5.Grzymała, Z. (2011). Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
6.Kasiewicz, S., Rogowski, W. (2009). Inwestycje hybrydowe – nowe ujęcie oceny efektywności. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
7.Kozłowski, W. (2012). Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Warszawa: Difin.
8.Kozłowski, W. (2015). Zarządzanie gospodarką komunalną. Olsztyn: New Europe.
9.Leoński, Z. (1999). Samorząd terytorialny w RP. Warszawa: Wydawnictwo Beck.
10.Miszczuk, A., Miszczuk, M., Żuk, K. (2007). Gospodarka samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Dz.U. z 1997, nr 9, poz. 43.