Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/1 2017
Równowaga zewnętrzna nowych krajów Unii Europejskiej po światowym kryzysie finansowym

Autorzy: Ewa Bilewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: równowaga zewnętrzna deficyt na rachunku bieżącym zadłużenie zagraniczne międzynarodowa pozycja inwestycyjna nowe kraje Unii Europejskiej
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:13 (111-123)
Klasyfikacja JEL: F30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest ukazanie wpływu kryzysu finansowego na równowagę zewnętrzną krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku i później. Badanie przeprowadzono dla lat 2008–2016. Pracę podzielono na trzy części. W pierwszej części przedstawiono kształtowanie się salda na rachunku bieżącym bilansu płatniczego tych krajów w relacji do PKB, w drugiej zaś międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto (MPI netto). Część trzecia przedstawia zadłużenie zagraniczne badanych krajów. Z przeprowadzonych badań wynika, że po kryzysie nastąpiło obniżenie wartości ujemnych sald rachunków bieżących w relacji do PKB we wszystkich badanych krajach. W większości badanych krajów poprawiła się również międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto. W efekcie zmniejszyła się nierównowaga zewnętrzna oceniona przez pryzmat powyższych miar. Jednak wskaźniki związane z zadłużeniem zagranicznym w wielu spośród badanych państw nadal utrzymują się na wysokim poziomie, co jest dla nich źródłem ryzyka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alessandrini, P., Hallett, A., Presbitero, A., Fratianni, M. (2012). The Eurozone Crisis: Fiscal Fragility, External Imbalances, or Both? Pobrano z: http://voxeu.org/article/eurozone-crisis-fiscal-fragility-external-imbalances-or-both (10.03.2017).
2.Eurostat. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat.
3.Gross, D. (2015). The Eurozone Crisis as a Sudden Stop: It is the Foreign Debt Which Matters. Pobrano z http://voxeu.org/article/eurozone-crisis-and-foreign-debt (15.04.2017).
4.International Monetary Fund (2013). The Yin and Yang of Capital Flow Management: Balancing Capital Inflows with Capital Outflows. World Economic Outlook: Transition and Tensions. October.
5.Knap, R., Nakonieczna-Kisiel, H. (2012). W kwestii nierównowagi zewnętrznej Polski. Finanse, Rynku Finansowe, Ubezpieczenia, 45, 119–130.
6.Lojsch, D., Rodriguez-Vives, M., Slavik, M. (2011). The Size and Composition of Government Debt in Euro Area. Occasional Paper Series ECB, 132.
7.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania. Pobrano z http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1176 (20.03.2017).
8.Schmitt-Grohe, S., Uribe M., Woodford, M. (2014). International Macroeconomics. Pobrano z: http://www.columbia.edu/~mu2166/UIM/suw.pdf (19.04.2017).
9.Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (2016). Sprawozdanie przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania na 2017 r. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?ri=CELEX:52016DC0728 (30.03.2017).