Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/1 2017
Przestrzenne zróżnicowanie kosztów realizacji zaktualizowanego programu wodno-środowiskowego kraju

Autorzy: Karol Mrozik
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Piotr Idczak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Anna Adamska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: program wodno-środowiskowy kraju zarządzanie zasobami wodnymi koszty obszar metropolitalny dorzecze jednolita część wód
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (243-253)
Klasyfikacja JEL: R11 Q50 Q25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W pracy analizie poddano strukturę kosztów związanych z realizacją zaktualizowanego planu wodno-środowiskowego kraju. Zaproponowano i potwierdzono przydatność dwóch wskaźników, tj. kosztu realizacji działań planowanych w aPWŚK w przeliczeniu na jednego mieszkańca lub na kilometr kwadratowy. Pozwoliły one na porównywanie różnego rodzaju jednostek przestrzennych (osadniczych – obszarów metropolitalnych Poznania [POM], Łodzi [ŁOM] i Wrocławia [WrOM] i hydrograficznych – dorzeczy). W przypadku obszarów metropolitalnych najwyższe koszty przeciętne stwierdzono we WrOM (207 tys. zł na km2 i 761 zł na mieszkańca), choć planowane koszty ogółem najwyższe były w POM.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju. Sierpień 2016. Warszawa: KZGW.
2.Kłos, L. (2016). Rzeczowo-ekologiczne efekty realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 418, 145–155. DOI: 10.15611/pn.2016.418.15.
3.Kłos, L. (2013). System finansowania gospodarki wodnej w Polsce a wymogi ramowej dyrektywy wodnej Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 756, 263–273.
4.Mrozik, K., Przybyła, C. (2013). Mała retencja w planowaniu przestrzennym. Poznań: Prodruk.
5.Mrozik, K., Przybyła, C., Szczepański, P., Napierała, M., Idczak, P. (2014). Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 339, 130–140. DOI\:10.15611/pn.2014.339.11.
6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej, Niemna, Dniestru, Dunaju, Ücker, Wisły, Łaby, Pregoły, Odry, Jarft. Dz.U. 2016 nr 0, poz. (odpowiednio) 1914, 1915, 1917, 1918, 1818, 1911, 1929, 1959, 1967, 1919.
7.Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Tj. Dz.U. 2015, poz. 469 ze zm.