Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/1 2017
Korzyści związane z funkcjonowaniem klastrów na przykładzie Śląskiego Klastra Wodnego

Autorzy: Olga Okrzesik
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Słowa kluczowe: klaster współpraca rozwój regionu
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (281-291)
Klasyfikacja JEL: R58 C38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule usystematyzowano wiedzę na temat klastrów oraz dokonano przeglądu literatury. Przedstawiono korzyści i zalety wynikające ze współpracy podmiotów w klastrze. Celem artykułu jest analiza korzyści i zalet funkcjonowania w strukturze klastrowej oraz wskazanie ich wpływu na rozwój regionu. Dokonano analizy Śląskiego Klastra Wodnego, stymulującego współpracę działających w nim podmiotów, oraz jego wpływu na otoczenie. W odczuciu autorki tworzenie i rozwój inicjatyw klastrowych wpływa zarówno na rozwój regionu, jak i na podnoszenie atrakcyjności regionu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Byrska-Rąpała, A., Gaweł, B., Filipowicz, P., Korcyl, A., Kozarkiewicz, A., Pilch, A., Pindór, T., Posłuszny, K., Preisner, L., Wiernek, M. (2014). Determinanty efektywności i skuteczności realizacji projektów w gospodarce. Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.
2.Gorynia, M., Jankowska, B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
3.Heffner, K., Klemens, B. (2007). Klastry jako czynnik zwiększający szansę rozwoju regionów. W: K. Heffner, K. Malik (red.), Szanse rozwoju regionów. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Opole: Politechnika Opolska.
4.Karaś, E. (2010). Badanie stanu wiedzy na temat klastrów i inicjatyw klastrowych. Desk Research. W: W. Duczmal, W. Potwory (red), Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim. Tom 1. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.
5.Ketels, Ch. (2003). The Development of the Cluster Concept – Present Experience and Further Developments. Harvard Business School. Paper presented at NRW conference on clusters on Duisburg. Germany.
6.Kowalski, A.M. (2010). Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów. Gospodarka Narodowa, 5–6, 1–17.
7.Lachiewicz, S. (2008). Komunikacja wewnętrzna w organizacjach sieciowych. Łódź: Politechnika Łódzka.
8.Lublinski, A. (2003). Does Geographic Proximity Matter? Evidence from Clustered and Non-clustered Aeronautic Firms in Germany. Regional Studies, 37, 453–467.
9.OECD (2007). Reviews of Regional Innovation, Competitive Regional Clusters. National Policy Approaches. Paris.
10.Porter, M.E. (2001a). Clusters of Innovation Initiative: Regional Foundations of US Competitiveness. Washington, DC: Council on Competitiveness and Monitor Group.
11.Porter, M.E. (2001b). Strategy and the Internet. Harvard Business Review, 79, 62–78.
12.Preisner, L. (2001). Przeglądy środowiskowe jako metoda realizacji rozwoju zrównoważonego. W: F. Piątek (red.), Ekonomia a rozwój zrównoważony. Wdrażanie. Białystok: Ekonomia i Środowisko.
13.Preisner, L. (2002). Standardy międzynarodowe w ochronie środowiska. W: A. Budnikowski, M. Cygler (red.), Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
14.Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi. Dz.U. 2006 nr 226, poz. 1651 z późn. zm.
15.Solvell, O., Lindqvist, G., Ketels Ch. (2004). Cluster Initiative Greenbook. Ivory Tower.
16.Strategia Rozwoju Śląskiego Klastra Wodnego (2014). Pobrano z: https://slaskiklasterwodny. pl/art-klaster-107.html (3.04.2017).
17.Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych (2009). Inicjatywy Klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji. Warszawa: PARP.