Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/1 2017
Aktywizacja specjalnych stref włączenia w lokalnych planach rewitalizacji

Autorzy: Beata Skubiak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rewitalizacja rozwój lokalny specjalne strefy włączenia
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (317-325)
Klasyfikacja JEL: H75 H76 H77 O18 O20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu poruszono niezwykle aktualne zagadnienia odnoszące się do lokalnych programów rewitalizacji. Celem artykułu jest analiza lokalnych programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego, które zaliczone zostały do Specjalnej Strefy Włączenia. Główna teza głosi, iż większość projektów ujętych w analizowanych lokalnych programach rewitalizacji ogranicza się do wykonania elementów składowych rewitalizacji (głównie remontów). Do przygotowania opracowania posłużono się literaturą z zakresu rewitalizacji i rozwoju lokalnego oraz wykorzystano materiały własne gminy. Część praktyczna obejmuje studium przypadku wiejskiej gminy Dobra Szczecińska oraz miasta Białogard, które opracowały i przyjęły lokalne programy rewitalizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Behr, I, Billert, A., Kröning, W., Muzioł-Węcławowicz, A. (2003). Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji. Warszawa.
2.Bryx, M., Jadach-Sepioło, A. (2009.). Rewitalizacja miast w Niemczech. Kraków: IRM.
3.Guzik, R. (2009). Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii. Kraków: IRM.
4.Kozak, M. (2014). Rewitalizacja w praktyce polityki spójności. Problemy Rozwoju Miast, 2, 71–80.
5.Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2013–2020. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dobra nr XXVII/383/2013 z dnia 24.10.2013 r.
6.Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Białogard. Załącznik do Uchwały nr XXVIII/232/2017 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 1 marca 2017 r.
7.Merton, R.K. (1968). Succession of Goals. W: D.L. Sills, R.K. Merton (red.), International Encyclopedia of the Social Sciences. Vol. 11. The Macmillan Co. & The Free Press.
8.Ocena wykorzystania projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jako czynnika rozwoju lokalnego i regionalnego (2011). Raport końcowy. Warszawa: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
9.Rewitalizacja społeczna – od aktywizacji do rozwoju lokalnego (2012). Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Innowacji – PIB.
10.Skalski, K. (2009). Rewitalizacja miast we Francji. Kraków: IRM.
11.Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych (2014). Szczecin: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Zarządzania Strategicznego.
12.Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Dz.U. 2015, poz. 1777.
13.Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 z dnia 3 lipca 2015 r. Pobrano z: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-rewitalizacji-wprogramach-operacyjnych-na-lata-2014-2020.