Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-28
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/1 2017
Wpływ obszarów chronionych na gospodarowanie przestrzenią w gminie Stęszew

Autorzy: Adam Zydroń
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Mateusz Iwiński
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: zagospodarowanie przestrzenne presja urbanistyczna ochrona przyrody gmina Stęszew
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (339-349)
Klasyfikacja JEL: Q01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem pracy była ocena wpływu występowania form ochrony przyrody na gospodarowanie przestrzenią w gminie Stęszew na podstawie analizy dokumentacji planistycznej z lat 2004–2012. Źródło danych do pracy stanowiły materiały pozyskane z Urzędu Miasta i Gminy Stęszew, obejmujące wykazy Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz Analizy zmian przestrzennych w gminie Stęszew w latach 2004–2011. W pracy przeprowadzono analizę zmian powierzchni przeznaczanych w gminie pod poszczególne formy użytkowania na podstawie MPZP, a także ich rozmieszczenia względem istniejących powierzchniowych form ochrony przyrody. Przeprowadzone badania miały wykazać, jaki wpływ na prowadzenie racjonalnej polityki przestrzennej ma obecność na terenie gminy obszarowych form ochrony przyrody.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Burlińska, A. (2013). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie zarządzania przyrodą w mieście. Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, 4, 133–143. Pobrano z: http://sendzimir.org.pl/sites/default/files/wzr4/wzr4-10.pdf.
2.Kistowski, M. (2007). Kolizje i konflikty środowiskowe w planowaniu przestrzennym na obszarach cennych przyrodniczo. Czasopismo Techniczne, 7-A, 249–255.
3.Kwaśniak, P. (2014). Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego. LexisNexis.
4.Projekt planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego (2013). Operat zagospodarowanie przestrzenne i korytarze ekologiczne. Poznań.
5.Śleszyński, P., Bański, J., Degórski, M., Komornicki, T., Wieckowski, M. (2007). Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
6.Śleszyński, P., Komornicki, T., Januszewska-Stępniak, M., Górczyńska, M. (2011). Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2009 roku. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
7.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz.U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.
8.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.