Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/3 2018
Regionalne aspekty funkcjonowania rynku pracy – na przykładzie województwa lubuskiego (w latach 2011–2016)

Autorzy: Wacław Jarmołowicz
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Instytut Finansów

Łukasz Ziębakowski
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Instytut Finansów
Słowa kluczowe: regionalny rynek pracy zatrudnienie bezrobocie wynagrodzenia koszty pracy
Rok wydania:2018
Liczba stron:24 (139-162)
Klasyfikacja JEL: J11 J21 J24 J31 J32 J64
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja, analiza i ocena sytuacji na regionalnym rynku pracy województwa lubuskiego w latach 2011–2016. W analizie statystyczno-ekonomicznej uwzględniono główne aspekty funkcjonowania rynku pracy: poziom, dynamikę i strukturę zatrudnienia, zjawisko niepełnego wykorzystania zasobów pracy, jakim jest bezrobocie, a także poziom i dynamikę płac oraz kosztów pracy. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwala stwierdzić, że województwo lubuskie jest regionem o niewielkim udziale zatrudnienia w skali całego kraju. Ponadto lubuski rynek pracy wyróżnia się niskim poziomem bezrobocia (ze stopą bezrobocia porównywalną do średniej krajowej) oraz niższymi – aczkolwiek sukcesywnie rosnącymi – płacami i kosztami pracy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ciszak, P. (2018). Aktywność zawodowa młodych kobiet spada. Niezbędna reforma 500+. Pobrano z: https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/500-aktywnosc-kobiet-gus,18,0,2397714.html (8.02.2018).
2.Dworak, E., Grabia, T., Kasperkiewicz, W., Kwiatkowska. W. (2014). Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
3.Furmańska-Maruszak, A. (2012). Starzenie się społeczeństwa a rynek pracy w Polsce (wybrane aspekty). W: D. Kotlorz (red.), Mikro- i makroekonomiczne aspekty rynku pracy w Polsce (s. 37–48). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
4.GUS (2008–2016). Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2008–2016 r. Główny Urząd Statystyczny. Pobrano z: https://goo.gl/6UF7iB (8.02.2018).
5.GUS (2008–2018). Komunikaty i Obwieszczenia Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w Polsce. Archiwum. Pobrano z: https://goo.gl/RXJK7t (5.02.2018).
6.GUS (2011–2017). Roczniki statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej 2011–2017. Główny Urząd Statystyczny Pobrano z: https://goo.gl/AEYctx (2.02.2018).
7.GUS (2016). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu grudnia 2016 r. Główny Urząd Statystyczny. Pobrano z: https://goo.gl/NiMjNX (2.02.2018).
8.GUS (2017). Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r. Główny Urząd Statystyczny. Pobrano z: https://goo.gl/bHQa41 (4.02.2018).
9.Gwiazdowski, R. (2007). Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
10.Hozer-Koćmiel, M., Zimoch, U. (2012). Podobieństwa i różnice sytuacji kobiet na rynku pracy w krajach WINNET8. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 26, 163–177.
11.Jarmołowicz, W. (2014). Zatrudnianie i bezrobocie w gospodarce. W: W. Jarmołowicz (red.), Podstawy makroekonomii (s. 126–133). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
12.Jarmołowicz, W., Knapińska, M. (2007). Wynagrodzenia za pracę i ich rola w motywowaniu do pracy. W: W. Jarmołowicz (red.), Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka (s. 107–131). Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe.
13.Jarmołowicz, W., Kuźmar, S. (2014). Efektywność gospodarowania zasobami pracy w regionie – na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach 2000–2012. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 35/2, 329–343.
14.Kalinowska-Sufinowicz, B. (2013). Polityka społeczno-gospodarcza państwa wobec praw kobiet. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
15.Kołodziejska, E. (2015). Dynamika sytuacji zawodowej absolwentów pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Raport z badań absolwentów roczników 2005–2013. Rocznik Lubuski, 41/2, 183–197.
16.Kotlorz, D. (2007). Ekonomia rynku pracy. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
17.Kwiatkowska, W. (2007). Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
18.Pilc, M. (2014). Determinanty bezrobocia w Polsce w latach 1993–2012. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
19.Smarzewska, A., Melaniuk, E., Dymicka, A., Szepeluk, A. (2017). Kształtowanie bezpieczeństwa zawodowego absolwentów. Humanities and Social Sciences, 2 (24), 273–285.
20.Szaban, J. (2016). Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.
21.Szydlik-Leszczyńska, A. (2012). Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. Wybrane uwarunkowania. Warszawa: Difin.
22.US Zielona Góra (2011–2017). Roczniki statystyczne województwa lubuskiego 2011–2017.
23.Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. Pobrano z: https://goo.gl/Pw7Ty4 (2.02.2018).
24.Ustawa (2016). Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. DzU 2016, poz. 195.
25.Woźniak, B. (2008). Bezrobocie równowagi i nierównowagi w Polsce w latach 1992–2003. W: W. Jarmołowicz (red.), Przemiany na współczesnym rynku pracy (s. 51–70). Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe.
26.Woźniak-Jęchorek, B. (2016). Instytucjonalne uwarunkowania polskiego rynku pracy. Studium teoretyczno-empiryczne. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
27.Zaborniak, M. (2014). Ponadgimnazjalne szkolnictwo zawodowe. Wymagania i ograniczenia. Edukacja – Technika – Informatyka, 1 (5), 258–263.
28.Zieliński, M. (2012). Rynek pracy w teoriach ekonomicznych. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.