Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Wpływ instytucji wsparcia biznesu na aktywny transfer technologii w województwie wielkopolskim w latach 2014–2016

Autorzy: Jadwiga Gorączkowska
Uniwersytet Zielonogórski

Marlena Płonka
iCentrum
Słowa kluczowe: transfer technologii instytucje wsparcia biznesu aktywność innowacyjna
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (307-317)
Klasyfikacja JEL: L60 O31 O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Spośród wielu czynników wpływających na poziom aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw jednym z istotniejszych jest transfer technologii w ujęciu aktywnym. Celem badania przeprowadzonego w 2017 roku na 819 przedsiębiorstwach przemysłowych z województwa wielkopolskiego było określenie wpływu instytucji wsparcia biznesu na aktywny transfer technologii. Hipotezą badawczą jest twierdzenie, że wpływ ten będzie zróżnicowany, a transfer technologii w większym stopniu powinny stymulować ośrodki innowacji niż pozostałe instytucje. W wyniku analiz przeprowadzonych przy wykorzystaniu modelowania logitowego stwierdzono, że hipoteza badawcza potwierdziła się. Ponadto instytucjom wsparcia biznesu łatwiej było stymulować transfer technologii w ujęciu sektorowym (z dostawcami, odbiorcami i w obrębie grupy kapitałowej) niż z instytucjami ze sfery nauki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ahn, J.M., Minshall, T., Mortara, L. (2015). Open Innovation: A New Classification and Its Impact on Firm Performance in Innovative SMEs. Journal of Innovation Management, 3 (2), 33–54.
2.Cesaroni, F., Piccaluga, A. (2016). The Activities of University Knowledge Transfer Offices: Towards the Third Mission in Italy. Journal of Technology Transfer, 41 (4), 753–777.
3.Diez-Vial, I., Fernández-Olmos, M. (2017). The Effect of Science and Technology Parks on a Firm’s Performance: A Dynamic Approach Over Time. Journal of Evolutionary Economics, 27 (3), 413–434.
4.Głodek, P., Matusiak, K.M. (2011). Transfer Technologii. W: K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć (s. 301–303). Warszawa: PARP.
5.Huyghe, A., Knockaert, M., Piva, E., Wright, M. (2016). Are Researchers Deliberately Bypassing the Technology Transfer Office? An Analysis of TTO Awareness. Small Business Economics, 47 (3), 589–607.
6.Hülsbeck, M., Lehmann, E.E., Starnecker, A. (2013). Performance of Technology Transfer Offices in Germany. Journal of Technology Transfer, 38 (3), 199–215.
7.Koprowska-Skalska, E. (2015). Ośrodki szkoleniowo-doradcze. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014 (s. 117–131). Warszawa, Poznań: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.
8.Kuczewska, L. (2015). Usługi biznesowe w podnoszeniu zdolności konkurowania korzystających z nich przedsiębiorstw (wyniki badania). Handel Wewnętrzny, 358 (5), 203–216.
9.Mażewska, M. (2015). Infrastruktura otoczenia biznesu w Polsce. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014 (s. 7–25). Warszawa, Poznań: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.
10.OECD (2005). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Paryż.
11.Rocio Vasquez-Urriago, A., Barge-Gil, A., Modrego Rico, A. (2016). Science and Technology Parks and Cooperation for Innovation: Empirical Evidence from Spain. Research Policy, 45 (1), 137–147.
12.Stokan, E., Thompson, L., Mahu, R.J. (2015). Testing the Differential Effect of Business Incubators on Firm Growth. Economic Development Quarterly, 29 (4), 317–327.
13.Świadek, A. (2011). Regionalne systemy innowacji w Polsce. Warszawa: Difin.
14.Vienna Initiative Working Group (2014). Credit Guarantee Schemes for SME lending in Central, Eastern and South-Eastern Europe. A Report by the Vienna Initiative Working Group on Credit Guarantee Schemes November. Pobrane z: http://vienna-initiative.com/(13.02.2017).