Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-36
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Kształtowanie struktur organizacyjnych w realizacji projektów partnerskich

Autorzy: Agnieszka Goździewska-Nowicka
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Tomasz Janicki
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Urszula Słupska
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Wojciech Popławski
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Słowa kluczowe: zarządzanie projektami struktury organizacyjne współpraca (kooperacja)
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:12 (469-480)
Klasyfikacja JEL: D20 O22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednym z kluczowych aspektów nauki o zarządzaniu są struktury organizacyjne. Ich ewolucja jest faktem, także w zakresie struktur zewnętrznych, międzyorganizacyjnych. Jednak w literaturze tematu brakuje wskazania, opierającego się na dowodach empirycznych, determinantów wpływających na skłonność organizacji do zawiązywania partnerstw dla efektywnej realizacji projektów. W konsekwencji założeniem niniejszego artykułu była próba wskazania i nazwania bezpośrednio nieobserwowalnych czynników skłaniających organizacje do wchodzenia w trwałe relacje z innymi podmiotami w celu kooperacji uwidaczniającej się najczęściej w ramach realizacji różnego rodzaju wspólnych przedsięwzięć. W pierwszych podrozdziałach ukazano istotę projektowych struktur organizacyjnych i projektów partnerskich. W ostatniej części zaprezentowano wyniki analizy ilościowej danych zebranych w ramach badania prowadzonego metodą ankiety elektronicznej. Do weryfikacji tak pozykanego materiału zastosowano metodę analizy głównych składowych wykonaną przy wykorzystaniu pakietu psych dla środowiska R. Ustalono główne determinanty określające wyżej wskazaną skłonność do podejmowania przedsięwzięć partnerskich: wyraźną hierarchię w strukturze, szybkość i elastyczność działania, jak również brak cech wirtualności działania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bogdanienko, J. (2005). Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania. Toruń: TNOiK.
2.Bogdanienko, J. (2008). W pogoni za nowoczesnością. Wybrane aspekty tworzenia i wprowadzania zmian. Toruń: TNOiK.
3.Frame, J.D. (2001). Zarządzanie projektami w organizacjach. Warszawa: WIG-PRESS.
4.Godziszewski, B., Haffer, M., Stankiewicz, M.J., Sudoł, S. (2011). Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka. Warszawa: PWE.
5.Janicki, T. (2014). Kształtowanie struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwach realizujących projekty innowacyjne w Polsce. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
6.Kerzner, H. (2009). Project Management. A System Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. New Jersey: John Wiley & Sons.
7.Pawlak, M. (2006). Zarządzanie projektami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.PMI (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (Fifth edition). Pennsylvania.
9.Shenhar, A.J., Dvir, D. (2008). Nowe spojrzenie na zarządzanie projektami. Warszawa: APN Promise.
10.Stabryła, A. (red.) (2009). Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: C.H. Beck.
11.Trocki, M. (2014). Organizacja projektowa. Warszawa: PWE.
12.Trocki, M. (red.) (2012). Nowoczesne zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.