Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/3-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/3 2018
Wpływ systemu zarządzania kapitałem ludzkim i kultury organizacyjnej na behawioralne wyniki pracy

Autorzy: Monika Pec
AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Zarządzania

Anna Słaby
AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Zarządzania

Wiesław Tereszko
AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: ZKL kultura organizacyjna przywiązanie organizacyjne wydajność pracy
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:10 (111-120)
Klasyfikacja JEL: L20 L25 O15 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niezwykle istotną i aktualną płaszczyznę badań stanowią społeczne i kulturowe czynniki organizacji. Każdy z nich tworzy wartościowy komponent pozostający w relacji do zarządzania kapitałem ludzkim. Konieczne jest powiększanie dorobku naukowego z tego zakresu, w szczególności w obrębie organizacji transnarodowych, którym jak dotąd nie poświęcono zbyt wielu opracowań, zwłaszcza na gruncie polskiej nauki. Głównym celem artykułu jest wykazanie wpływu praktyk zarządzania kapitałem ludzkim i kultury organizacyjnej na postawy i zachowania pracowników, takie jak przywiązanie organizacyjne (organisational commitment), postawy innowacyjne oraz wydajność pracy (work performance) w organizacji transnarodowej. Artykuł ma charakter teoretyczny i może stanowić podstawę dla podjęcia badań empirycznych w tym obszarze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allen, N.J., Meyer, J.P. (1997). Commitment in the Workplace: Theory, Research and Application. London: Sage Publishing.
2.Al-Sarayrah, S., Tarhini, A., Obeidat, B.Y. (2016). The Effect of Culture on Strategic Human Resource Management Practices: A Theoretical Perspective. International Journal of Business Management and Economic Research (IJBMER), 4 (7), 704–716.
3.Al-Syaidh, N.H.J., Masa’deh, R., Al-Zu’bi, Z. (2015). Transformational Leadership and its Impact on the Effectiveness of Employees’ Behavior in the Public and Private Jordanian Hospitals. Jordan Journal of Business Administration, 1 (11), 22–41.
4.Armstrong, M., (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
5.Björkman, I., Fey, C.F., Park, H.J. ( 2007). Institutional Theory and MNC Subsidiary HRM Practices: Evidence From a Three-Country Study. Journal of International Business Studies, 38, 430–446.
6.Brumback, G.B. (1988). Some ideas issues and predictions about Performance Management. Public Personnel Management, Winter, 387–402.
7.Chen, J., Chiu, C.Y., Roese, N.J., Tam, K.P., Lau, I.Y.M. (2006). Culture and counterfactuals: On the importance of life domains. Journal of Cross-Cultural Psychology, 1 (37), 75–84.
8.Cohen, A. (2007). Commitment before and after: An evaluation and reconceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 17, 336–354.
9.Deal, T.E, Kennedy, A.A. (1982). Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life. Harmondsworth: Penguin Books.
10.Delery, J.E., Doty, D.H. (1996). Modes of theorizing in strategic human resource management: Tests of Universalistic, contingency, and configurational performance predictions. Academy of Management Journal, 4 (39), 802–835.
11.Gahan, P., Abeysekera, L. (2009). What shapes an individual’s work values? An integrated model of the relationship between work values, national culture and self-construal. The International Journal of Human Resource Management, 1 (20), 126–147.
12.Huselid, M.A. (1995). The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance. Academy of Management Journal, 38, 635–672.
13.Ichniowski, C., Shaw, K., Prennushi, G. (1997). The effects of human resource management practices on productivity. American Economic Review, 87, 291–313.
14.Inkson, K., Khapova, S.N., Parker, P. (2007). Careers in cross-cultural perspective. Career Development International, 1 (12), 5–8.
15.Jankowska-Mihułowicz, M. (2008). Kulturowe uwarunkowania podejmowania decyzji strategicznych. W: P. Wachowiak (red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw (s. 35–43). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
16.Krot, K., Lewicka, D. (2016). Zaufanie w organizacji innowacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
17.Lewicka, D. (2010). The impact of HRM on creating proinnovative work environment. International Journal of Innovation and Learning, 7, 430–449.
18.Lewicka, D. (2012). Relacje między zaufaniem horyzontalnym. Współpraca i kultura proinnowacyjna. Organizacja i Zarządzanie, 3, 11–25.
19.Lewicka, D. (2013a). Supporting innovation through HRM practices – importance of motivation. International Journal of International, 2 (14), 217–240.
20.Lewicka, D. (2013b). Wpływ zaufania wertykalnego na zaangażowanie organizacyjne pracowników. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 282, 179–186.
21.Lewicka, D., Krot, K. (2015). The model of HRM-trust-commitment relationship. Industrial Management & Data Systems, 115, 1457–1480.
22.Morrow, P.C. (2011). Managing organizational commitment: Insights from longitudinal research. Journal of Vocational Behaviour, 79, 18–35.
23.Nankervis, A., Stanton, P. (2010). Managing employee performance in small organizations: Challenges and opportunities. International Journal of Human Resources Development and Management, 2 (10), 136–151.
24.Nogalski, B., Szpitter, A. (2012). Kultura organizacyjna w zarządzaniu organizacją wielokulturową. W: B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu (s. 225–235). Kraków: Kraków University of Economics Foundation.
25.Ortega-Parra, A., Sastre-Castillo, M.A. (2013). Impact of perceived corporate culture on organizational commitment. Management Decision, 5 (51), 1071–1083.
26.Peng, K., Ames, D.R, Knowles, E.D. (2001). Culture and Humans Inference: Perspectives from Three Traditions. W: D. Matsumoto (red.), The Handbook of Culture and Psychology (s. 245–264). New York: Oxford University Press.
27.Peters, T., Waterman, R.H. (2006). In search of excellence: Lessons from America’s best run companies. New York: Collins Business Essentials.
28.Prieto, I.M., Pérez-Santana, M.P. (2014). Managing innovative work behaviour: the role of human resource practices. Personnel Review, 2 (43), 184–208.
29.Rau, B., (2012). The diffusion of HR practices in unions. Human Resources Management Review, 1 (22), 27–42.
30.Rozkwitalska, M. (2007). Różnorodność jako wartość kultury organizacyjnej na przykładzie pięciu największych korporacji transnarodowych świata. Organizacja i Kierowanie, 2 (128), 33–56.
31.Sonnenberg, M., Koene, B., Paauwe, J. (2011). Balancing HRM: the psychological contract of employees. Personal Review, 6 (40), 664–683.
32.Tang, H.K. (1998). An integrative model of innovation in organizations. Technovation, 18, 297–309.
33.Trompenaars, F., Hampden-Turner, Ch. (2005). Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
34.Yilmaz, C., Ergun, E. (2008). Organizational culture and firm effectiveness: An examination of relative effects of culture traits and the balanced culture hypothesis in an emerging economy. Journal of World Business, 43, 290–306.
35.Wright, P.M., Gardner, T.M., Moynihan, L.M. (2003). The impact of HR practices on performance in business units London Business School. Human Resource Management Journal, 3 (13), 21–36.
36.Zakrzewska-Bielawska, A. (2008). Organizational Design in the Enterprise Development Process. A Series of Monographs. Łodź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.