Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/3-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/3 2018
Job crafting wśród polskich pracowników

Autorzy: Grażyna Bartkowiak
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Agnieszka Krugiełka
Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania
Słowa kluczowe: job crafting pracownicy
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (187-197)
Klasyfikacja JEL: H75
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest problematyka job crafting, aktualnie jeszcze (z punktu widzenia badań empirycznych) w niewielkim stopniu obecna w literaturze przedmiotu. Opracowanie jest złożone z dwóch części: teoretycznej, w której omówiono koncepcję job crafting i przytoczone wyniki badań nad samym zjawiskiem i czynnikami współwystępującymi z job crafting; empirycznej, obejmującej prezentację wyników badań jakościowych, przeprowadzonych w grupie osób z wyższym wykształceniem, zatrudnionych na małych i średnich przedsiębiorstwach. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że zjawisko to występuje także w warunkach polskich. Uczestniczący w badaniach pracownicy podejmują działania zmierzające do dostosowania wykonywanej pracy do własnych preferencji, chociaż wyrażają pogląd, że kadra kierownicza i przedsiębiorcy wyraźnie utrudniają im taką aktywność.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bakker, A.B., Demerouti, E. (2007). The job demands-resources model: state of art. Journal of Managerial Psychology, 3 (22), 309–328.
2.Bakker, A.B., Tims, M., Derks, D. (2012). Proactive personality and job performance: The role of job crafting and work engagement. Human Relations, 10 (65), 33–59.
3.Bartkowiak, G. (1999). Orientacja nastawiona na rozwój i uczenie się osób zatrudnionych w organizacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
4.Berg, J.M., Wrześniewski, A., Dutton, J.E. (2010). Perceiving and responsing to challenges in job crafting at different ranks: When proactivity requires adaptivity. Journal of Organizational Behaviour, 31, 158–186.
5.Kanungo, R.N. (1982). Measurement of job and work involvement. Journal of Applied Psychology, 67, 341–349.
6.Obuchowski, K. (2000). Galaktyka potrzeb. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
7.Paullay, I.M., Alliger, G.M., Stone-Romeo, E.F. (1994). Construct validation of two instruments designed to measure job involvement and work centrality. Journal of Applied Psychology, 79, 224–228.
8.Roczniewska, M.A., Puchalska-Kamińska, M. (2017). Are managers also ‘crafting leaders’? The link between organizational rank, autonomy, and job crafting. Polish Psychological Bulletin, 2 (48), 198–211.
9.Spector, P.E. (1986). Perceived control by employees: A meta analysis of studies concerning autonomy and participation at work. Human Relation, 11 (39), 1005–1016. Pobrano z: http://doi.org/10.117001872678603901104 (30.09.2017).
10.Tims, M., Bakker, A.B., Derks, D. (2012). Development and validation of the job crafting scale. Journal of Vocational Behaviour, 80, 173–186.
11.Valaskakis, N.K. (1989). Postindustrialna lub reindustrialna: dwie interpretacje rewolucji informatycznej. W: J. Danecki (red.), Przegląd zagranicznej literatury prognostycznej. Ku dialogowi paradygmatów. Polska 2000. Wrocław: Ossolineum.
12.Wrześniewski, A., Dutton, J.E. (2001). Crafting a job: Revisionning Employees as active Crafters of Their Work. Academy of Management Review, 2 (26), 79–201.