Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/3-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/3 2018
Zarządzanie różnorodnością pokoleniową a postrzeganie najstarszych pracowników – analiza empiryczna

Autorzy: Marta Żerkowska-Balas
Uniwersytet SWPS w Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Słowa kluczowe: zarządzanie różnorodnością wielopokoleniową pokolenie stereotypy pracownicy 50+
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:11 (267-277)
Klasyfikacja JEL: J14 J24 J28
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zachodzące zmiany demograficzne pokazują, że największym wyzwaniem stojącym przed HR będzie zarządzanie różnorodnością pokoleniową. Jednym z wyzwań jest walka ze stereotypami dotyczącymi postrzegania najstarszych pracowników jako niekompetentnych i nieprzystosowanych do rynku pracy. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, co sprawia, że ludzie są skłonni uznawać starszych pracowników za mniej wartościowych. Na podstawie danych WVS sprawdzam, jak status społeczny i ekonomiczny, poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy i poziom zaufania wpływają na postrzeganie osób najstarszych na rynku pracy. Badania pokazują, że kluczową zmienną jest kapitał społeczny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Błaszczyk, B. (2010). Wykluczenie społeczne ludzi starych. Czynniki sprzyjające i zapobiegające. Biuletyn IGS SGH, 1–4, 213–241.
2.Błaszczyk, B. (2016). Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce. Gerontologia Polska, 24, 51–57.
3.Borkowska, S. (2007). Wyzwania wobec rynku pracy w Polsce. W: J. Orczyk, M. Żukowski (red.), Aktywizująca polityka społeczna (s. 19–31). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
4.Czapiński, J. (2013). Kapitał społeczny. W: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
5.Czapiński, J., Błędowski, P. (2014). Aktywność społeczna osób starszych. Pobrano z: 89.161.178.137/www/publikacje/Aktywnosc_spoleczna_osob_starszych.pdf (16.12.2017).
6.Durska, M. (2009). Zarządzanie różnorodnością: kluczowe pojęcia. Kobieta i Biznes, 1, 8–12.
7.Giza-Poleszczuk, A. (2008). Źródła niechęci do podnoszenia wieku emerytalnego. W: Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań (s. 107–121). Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
8.Gradzewicz, M., Saczuk, K., Strzelecki, P., Tyrowicz, J., Wyszyński, J. (2016). Badanie ankietowe rynku pracy. Warszawa: Instytut Ekonomiczny NBP.
9.GUS (2014). Prognoza ludności na lata 2014–2050. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. GUS (2017). Emerytury i renty w 2016 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
10.Mayes, D.G. (2002). Social exclusion and macro-economic policy in Europe: a problem of dynamic and spatial change. Journal of European Social Policy, 3 (12), 195–209.
11.OECD (2006). Live longer, work longer: A synthesis report. Pobrano z: http://www.oecd.org/employment/livelongerworklonger.htm (16.12.2017).
12.Poliwczak, I. (2013). Determinanty aktywności zawodowej osób w wieku 45 lat i więcej – opinie bezrobotnych. W: E. Kryńska ( red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a aktywność zawodowa osób starszych (s. 144–186). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
13.Przetacka, Z. (2009). Różnorodność ze względu na wiek – zarządzanie wiekiem w organizacjach wiekiem w organizacjach. Kobieta i Biznes, 1, 18–23.
14.Roguska, B. (2017). Przed obniżeniem wieku emerytalnego: jak zatrzymać Polaków na rynku pracy. CBOS Komunikat z Badań, 67. Pobrano z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_067_17.PDF (16.12.2017).
15.Roszkowska, S., Saczuk, K., Skibińska, M., Strzelecki, P., Wyszyński, R. (2017). Kwartalny raport o rynku pracy w I kw. 2017 r. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
16.Schulz, D.P., Schulz, S.E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Urbaniak, B. (2007). Starsi pracownicy na rynku pracy. W: B. Urbaniak (red.), Pracownicy po 45 roku życia wobec barier na rynku pracy (s. 68–83). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.