Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.39/1-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/1 2015
Zasady zarządzania jakością w aspekcie działań innowacyjnych w organizacji

Autorzy: Marian Gołębiowski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zasady zarządzania jakością działania innowacyjne organizacja
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (35-44)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono osiem zasad zarządzania jakością wprowadzonych w 2000 r. przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w normach rodziny ISO 9000 w aspekcie działań innowacyjnych w organizacji. Rozważając istotę tych zasad, starano się wskazać na ich rolę w inicjowaniu i wspieraniu procesów innowacyjnych w organizacjach, które wdrożyły systemy zarządzania jakością.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hąbek P., Proces innowacyjny a nowe narzędzia doskonalenia jakości, „Problemy Jakości” 2011, nr 2.
2.http://e-czytelnia.abrys.pl/index.php?mod=tekst&id=12562 (21.10.2014).
3.Innowacyjność przedsiębiorstw – koncepcje, uwarunkowania i pomiar, red. T. Kraśnicka, T. Ingram, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
4.Janasz W., Janasz K., Świadek A., Wiśniewska J., Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
5.Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
6.Kalinowski T.B., Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
7.Kłos Z., Innowacje i jakość wyznacznikami sukcesu, „Ecomanager” 2011, nr 1.
8.Kucińska-Landwójtowicz A., Kołosowski M., Zasady zarządzania jakością w kontekście rozwoju innowacyjności przedsiębiorstwa, www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2011/059.pdf (7.12.2014).
9.Kucińska-Landwójtowicz A., Podejście procesowe w zarządzaniu innowacjami, www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p016.pdf (7.12.2014).
10.Lewicka D., Wspieranie innowacyjności pracowników, wyzwaniem dla współczesnych organizacji – studium przypadku na przykładzie grupy ZPAS, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 2012, nr 286, „Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, z. 19.
11.Misztal A., Wewnętrzne uwarunkowania innowacyjności w systemach zarządzania jakością, „Współczesne Zarządzanie” 2012, nr 2.
12.Nowakowska A., Regionalny kontekst procesów innowacji, w: Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, red. A. Nowakowska, Łódź 2009, region.uni.lodz.pl/.../Budowaniezdolnosciinnowacyjnychregionow. pdf (12.11.2014).
13.Strategie rozwoju organizacji, red. A. Stabryła, T. Małkus, www.wsp.krakow.pl/geo/cyber/szymanska_-_wplyw_innowacyjnosci.pdf (21.11.2014).
14.Wasilewski L., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998.
15.Węgrzyn B., Systemowe aspekty jakości procesów innowacyjnych, http://jmf.wzr.pl/pim/2012_3_1_37.pdf (9.11.2014).
16.Zasady zarządzania jakością, http://mfiles.pl/pl/index.php/Zasady_zarządzania_jakością (7.12.2014).