Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.39/1-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/1 2015
Strategia technologiczna w rozwoju współczesnych organizacji

Autorzy: Joanna Wiśniewska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: strategia technologia organizacja
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (101-111)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ukształtowany pod presją zmian otoczenia nowy paradygmat organizacji lokujący w jej centralnym miejscu zasoby wiedzy zmienia nieco sens i zakres strategii technicznej. Z tego względu głównym celem artykułu jest określenie istoty i zakresu strategii technologicznej w rozwoju współczesnych organizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dereń A.M., Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii, Difin, Warszawa 2014.
2.Hatch M.J., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
3.Heidegger M., The Question Concerning Technology and Other Essays, Garland Publishing, New York–London 1977.
4.Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, red. W. Janasz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
5.Inteligentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, Raport PARP, Warszawa 2010.
6.Janasz W., Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
7.Kasprzak W.A., Pelc K.I., Innowacje-strategie techniczne i rozwojowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012.
8.Łobejko S., Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce, ekspertyza przygotowana przez EMAR Research Marketing, Warszawa 2009.
9.Marchesnay M., Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Poltext, Warszawa 1994.
10.McKinsey Global Survey: Innovation and Commercialization 2010, McKinsey & Company 2010.
11.Nauka i technika w rozwoju społeczno-gospodarczym, red. L. Białoń, T. Obrębski, PWN, Warszawa 1989.
12.Orlikowski W., The Duality of Technology. Rethinking the Concept of Technology in Organizations, „Organization Science” 1992, no. 3.
13.Pawlak A.M., Wartość klastrów technologii, „Pismo PG” 2010, nr 7.
14.Pozycjonowanie technologii, red. L. Michalczuk, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2008.
15.The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology, red. W.E. Bijker, T.P. Hughes, T. Pinch, The MIT Press, Cambridge– London 1989.
16.Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
17.Weick K., Technology as Equivoque. Sense-making in New-technology, w: K. Weick, Making Sense of the Organization, Blackwell, Oxford 2000.
18.Wiśniewska J., Technologia jako strategiczny czynnik innowacyjności organizacji, w: Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami, red. J. Wiśniewska, K. Janasz, Difin, Warszawa 2015.
19.Zehner W.B., Trzmielak D.M., Gwarda-Gruszczyńska E., Value Creation Via Technology Commercialization International Education Programs American and Polish Perspectives Based on Experience, EQVALL, Improvement Quality of Life-long Learning, University of Ec