Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/1-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/1 2018
Analiza sytuacji sektorów deweloperzy, budownictwo i przemysł materiałów budowlanych na GPW w Warszawie w okresach kryzysowych

Autorzy: Beata Bieszk-Stolorz ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Iwona Markowicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: GPW w Warszawie kryzys analiza trwania
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (77-90)
Klasyfikacja JEL: C51 G01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena reakcji na sytuacje kryzysowe spółek należących do sektorów: budownictwo, deweloperzy i przemysł materiałów budowlanych na tle pozostałych sektorów na GPW w Warszawie. Zbadano 328 spółek w pierwszym okresie (kryzys 2008–2009) i 376 spółek w drugim okresie (bessa 2011) notowanych na rynku ciągłym i równoległym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wynikiem badania jest ocena sytuacji trzech sektorów związanych z rynkiem nieruchomości (budownictwo, deweloperzy, przemysł materiałów budowlanych) na tle pozostałych sektorów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieszk-Stolorz, B. (2013). Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia. Szczecin: Volumina.pl.
2.Bieszk-Stolorz, B., Markowicz, I. (2012). Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia. Warszawa: CeDeWu.
3.Bieszk-Stolorz, B., Markowicz, I. (2017a). Analiza tendencji zmian cen akcji spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po bessie w 2011 roku. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2, 375–388.
4.Bieszk-Stolorz, B., Markowicz, I. (2017b). The Assessment of the Situation of Listed Companies in Macrosectors in a Bear Market – Duration Analysis Models. Conference proceedings full text papers, Applications of Mathematics and Statistics in Economics, 17–25. Pobrane z: http://amse.ue.wroc.pl/proceedings2017.html (15.05.2018).
5.Cox, D.R., Oakes, D. (1984). Analysis of Survival Data. London: Chapman and Hall.
6.Foryś, I., Ziembicka, B. (2013). Indeks koniunktury na rynku gruntów budowlanych na przykładzie szczecińskiego osiedla Warszewo. Studia i Prace WNEiZ US, 31, 141–154.
7.GUS (2018). Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000–2018. Warszawa.
8.Harrison, F. (1997). The Coming ‘Housing’ Crash. W: F.J. Jones, F. Harrison, The Chaos Makers (s. 36–107). London: Othila Press.
9.Hosmer, D.W., Lemeshow, S. (2000). Applied Logistic Regression. New York: John Wiley & Sons, Inc.
10.Kaplan, E.L., Meier, P. (1958). Nonparametric Estimation from Incomplete Observations. Journal of the American Statistical Association, 53 (282), 457–481.
11.Kozik, E., Starzyk, R. (2011). Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego. Świat Nieruchomości, 1 (75), 40–47.
12.Landmesser, J. (2013). Wykorzystanie metod analizy czasu trwania do badania aktywności ekonomicznej ludności w Polsce. Warszawa: Wyd. SGGW.
13.Markowicz, I. (2012). Statystyczna analiza żywotności firm. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
14.Markowicz, I., Stolorz, B. (2009). Model proporcjonalnego hazardu Coxa przy różnych sposobach kodowania zmiennych. Przegląd Statystyczny, 2 (56), 106–115.
15.Matuszyk, A. (2015). Zastosowanie analizy przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych. Warszawa: CeDeWu.
16.NBP (2009). Raport: Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego. Pobrane z: http://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2009/polska_wobec_swiatowego_kryzysu_
17.gospodarczego_2009.pdf (15.05.2018).
18.Olbryś, J., Majewska, E. (2014). Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 699–710.
19.Putek-Szeląg, E., Różańska-Putek, J. (2014). Badanie koniunktury na rynku nieruchomości rolnych. Studia i Prace WNEiZ US, 36, 367–378.
20.Sączewska-Piotrowska, A. (2016). Dynamika ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych. Wiadomości Statystyczne, 7, 29–46.
21.Tworek, P. (2014). Kryzys w polskim budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy – wybrane problemy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 196, 208–221.
22.Wycinka, E. (2015). Modelowanie czasu do zaprzestania spłat rat kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu jako zdarzeń konkurujących. Problemy Zarządzania, 13, 3 (55), 2, 146–157. DOI: 10.7172/1644-9584.55.10.
23.Yamaguchi, K. (1991). Event History Analysis. Newbury Park CA: SAGE Publications.
24.Żelazowski, K.(2016). Wpływ zmian koniunktury na rynku nieruchomości na kondycję i wycenę spółek deweloperskich. Studia i Prace WNEiZ US, 44 (2). DOI:10.18276/sip.2016.45/2-41.