Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.55-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 55 2019
Koniunktura gospodarcza na poziomie mezo i makro a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 2008–2017

Autorzy: Arkadiusz Świadek ORCID
Uniwersytet Zielonogórski
Słowa kluczowe: koniunktura innowacja przemysł kraj probit
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:12 (99-110)
Klasyfikacja JEL: O31 O52 C31 L14 L70
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W literaturze przedmiotu występują często przeciwstawne koncepcje relacji między koniunkturą i innowacjami – kreatywnej destrukcji i akumulacji. Interesujące jest, która z nich ma zastosowanie w polskich okolicznościach. Celem badawczym niniejszego artykułu jest określenie kierunków i siły wpływu koniunktury gospodarczej na aktywność innowacyjną systemu przemysłowego w Polsce. Badanie wykonano na dwóch grupach 5209 i 6284 przedsiębiorstw w latach 2008–2012 i 2013–2017 i skorzystano z regresji probitowej. W rezultacie stwierdzono, że działalność innowacyjna ma znamiona procykliczne w polskiej gospodarce na poziomie mezo i niezależne z perspektywy makro. Ponadto wyciągnięto wnioski, że polityka innowacyjna w Polsce powinna uwzględniać długofalowe i specyficzne instrumenty wsparcia dla przemysłu. Sam system przemysłowy pozostaje statyczny innowacyjnie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archibugi, D., Filippetti, A., Frenz, M. (2013). The impact of the economic crisis on innovation: Evidence from Europe. Technological Forecasting & Social Change, 7 (80), 1247–1260.
2.Barrett, C.W., Musso, C.S., Padhi, A. (2009). Upgrading R&D in a downturn. The McKinsey Quarterly, 2, 1–3.
3.Clark, J., Freeman, C., Soete, L. (1981). Long waves, inventions, and innovations. Futures, 4 (13), 308–322.D’Estea, P., Iammarinob, S., Savonac, M., von
4.Tunzelmannc, N. (2012). What hampers innovation? Revealed barriers versus deterring barriers. Research Policy, 2 (41), 482–488.
5.Dominiak, J., Churski, P. (2012). Rola innowacji w kształtowaniu regionów wzrostu i stagnacji gospodarczej w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 4, 54
6.77.
7.Francois, P., Lloyd-Ellis, H. (2003). Animal Spirits through Creative Destruction. The American Economic Review, 3 (93), 530–550.
8.GUS (2018). Dane Głównego Urzędu Statystycznego. Pobrano z: stat.gov.pl (23.10.2018).
9.Madrid-Guijarro, A., García-Pérez-de-Lema, D., Van Auken, H. (2013). An Investigation of Spanish SME Innovation during Different Economic Conditions.
10.Journal of Small Business Management, 4 (51), 578–601.
11.Malerba, F., Orsenigo, L. (1995). Schumpeterian Patterns of Innovation. Cambridge Journal of Economics, 19, 47–65.
12.Marceau, J. (2002). Divining directions for development: a co-operative industry-government-public sector research approach to establishing R&D priorities. R&D Management, 32, 209-221.
13.OECD (2005). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie. Paryż.
14.Pavitt, K. (1999). The Nature of Technology. W: K. Pavitt (red.), Technology, Management and Systems of Innovation (s. 3–14). Cheltenham: Edward Elgar.
15.Shleiffer, A. (1986). Implementation Cycles. The Journal of Political Economy, 6 (94), 1163–1190.
16.Świadek, A. (2015). Cykl koniunkturalny a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Ekonomista, 3, 335–350.
17.Tomaszewski, M., Świadek, A. (2017). The impact of the economic conditions on the innovation activity of the companies from selected Balkan states.
18.Economic research- Ekonomska istraživanja, 1 (30), 1896–1913.