Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.55-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 55 2019
Cyfryzacja jako innowacyjna perspektywa rozwoju Polski na tle Unii Europejskiej

Autorzy: Agnieszka Goździewska-Nowicka
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Tomasz Janicki ORCID
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wojciech Popławski
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Słowa kluczowe: cyfryzacja innowacyjność rozwój Unia Europejska innowacyjny projekt
Rok wydania:2019
Liczba stron:9 (175-183)
Klasyfikacja JEL: O32 O35 R11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój technologii cyfrowych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej stanowi bardzo interesujący problem badawczy, szczególnie z uwagi na jego duże zróżnicowanie. Obecnie rozwój cyfryzacji świadczy o stopniu innowacyjności danego regionu. W związku z powyższym za cel badawczy przyjęto określenie poziomu cyfryzacji w Polsce na tle średniej państw członkowskich Unii Europejskiej. Metodyka badania opierała się na teoretycznej analizie wskaźnika gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). W skład tego wskaźnika wchodzi pięć obszarów: łączność, kapitał ludzki, korzystanie z Internetu, integracja technologii cyfrowej oraz cyfrowe usługi publiczne. Każdy obszar został szczegółowo zbadany. Oznacza to, że podano wartość wskaźnika DESI za lata 2016 i 2017, zajmowane miejsce we Wspólnocie, a także średnią wartość wskaźnika dla grupy najsłabszych państw i dla wszystkich krajów będących członkami UE. Rezultatem tak przeprowadzonego badania było ustalenie, jaką pozycję faktycznie zajmuje Polska na tle Unii Europejskiej w zakresie rozwoju technologii cyfrowych. Dynamiczny rozwój cyfryzacji jest jednym z ważniejszych elementów wspomagających innowacyjność danego regionu, stąd tak ważne jest, aby realizować przedsięwzięcia zwiększające możliwości cyfrowe kraju. Główne wnioski płynące z wykonanej analizy są następujące: postęp cyfryzacji w Polsce jest cały czas na zbyt niskim poziomie, brakuje wykwalifikowanych specjalistów z zakresu IT, ciągle istnieje zjawisko wykluczenia cyfrowego, gdyż duża część społeczeństwa nie potrafi samodzielnie korzystać z zasobów Internetu. To wszystko sprawia, że Polska na tle pozostałych państw członkowskich prezentuje się nie najlepiej. Obecnie znajduje się w grupie państw, które nie radzą sobie z wdrożeniem cyfrowych rozwiązań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.European Commission (2017). Digital and Society Index 2017 – Poland. Raport. Pobrano z: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital
2.economy-and-society-in- dex-desi-2017 (15.01.2019).
3.Gajewski, J., Paprocki, W., Pieriegud, J. (2016). Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
4.Pawlicki, R. (2014). Strategia finansowa dla Polski 2014–2020. Fundusze unijne dla przedsiębiorczych. Warszawa: Difin.
5.Program Operacyjny (2014). Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5
6.grudnia 2014 r. ze zmianami z dnia 15 lutego 2017. Pobrano z: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony- /o-programie/dokumenty/program-polska
7.cyfrowa-2014-2020 (15.01.2019).