Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.55-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 55 2019
Ocena kreatywności innowatorów

Autorzy: Kamila Tomczak-Horyń
Politechnika Opolska

Ryszard Knosala
Politechnika Opolska
Słowa kluczowe: innowator innowacje ocena kreatywności postawa twórcza próbka pracy przedsiębiorstwa produkcyjne
Rok wydania:2019
Liczba stron:11 (259-269)
Klasyfikacja JEL: L22 L23 L24 D21 D22 D23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problem badawczy ujęty w artykule dotyczy oceny kreatywności autorów wprowa- dzonych innowacji (tzw. innowatorów) w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Celem artykułu jest przegląd metod oceny kreatywności oraz zaprezentowanie autorskiej metodyki oceny kreatywności pracowników i przedstawienie wyników zrealizowanych prac badawczych. Na ocenę kreatywności pracownika składa się ocena postawy twórczej oraz ocena próbki pracy. W celu przeprowadzenia oceny opracowano autorskie narzędzia: kwestionariusz postawy twórczej, kwestionariusz próbki pracy oraz arkusz oceny próbki pracy. Opracowane narzędzia dostosowane są do oceny kreatywności pracowników przedsię- biorstw. Zawierają stwierdzenia i zadania dotyczące sytuacji i problemów mogących pojawić się w przedsiębiorstwie. Dobierając przedsiębiorstwa do badań, brano pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa oraz rodzaj wprowadzonej innowacji, skupiono się także na uzyskaniu zróż- nicowanych studiów przypadków. W badaniu wzięły udział przedsiębiorstwa o charakterze innowacyjnym. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyłonienie nieznacznych różnic pomiędzy wynikiem uzyskanym z oceny postawy twórczej a wynikiem uzyskanym z próbki pracy. Twórcy innowacji, którzy uzyskali niższy poziom postawy twórczej od oceny próbki pracy, mają niskie przekonanie o własnej kreatywności. W badaniu zdolności do kreatywnego myślenia innowatorzy uzyskali wyższe wyniki, niż zakłada to ich własna samoocena.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzeziński, M. (2009). Organizacja kreatywna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Dyer, J., Gregersen, H., Christensen, C. (2011). The Innovator’s DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators. Boston: Harvard Business Press.
3.Karwowski, M. (2009a). Zgłębianie kreatywności. Studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki
4.Specjalnej.
5.Karwowski, M. (2009b). Identyfikacja potencjału twórczego. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
6.Knosala, R., Tomczak-Horyń, K., Wasilewska, B. (2018). Pomiar kreatywności pomysłodawców innowacji w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe. Studia i
7.Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 162, 77–88.
8.Lebuda, I., Wiśniewska, E. (2009). Wywiad i jego zastosowanie w badaniach twórczości. W: K. Karwowski (red.), Identyfikacja potencjału twórczego (s.
9.154–173). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
10.Saran, J. (2016). Biografia jako metoda badań psychologicznych. Studia i Prace Pedagogiczne, 3, 13–25.
11.Sztumski, J. (2015). Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
12.Tomczak-Horyń, K., Knosala, R. (2014). Narzędzie do badania poziomu kreatywności pracowników produkcyjnych. W: P. Łebkowski (red.), Zarządzanie
13.przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka (s. 555–564). Kraków: Wydawnictwo AGH.
14.Tomczak-Horyń, K., Knosala, R. (2016). Projekt systemu oceny kreatywności pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 2, 34–39.
15.Tomczak-Horyń, K., Knosala, R. (2017a). Evaluation of Employees’ Creativity as a Stimulator of Company Development. Procedia Engineering, 182, 709-716.
16.Tomczak-Horyń, K., Knosala, R. (2017b). Ocena próbki pracy innowatorów. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (t. 1, s.
17.118–126). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
18.Tomczak-Horyń, K., Knosala, R. (2018). Prokreatywna przestrzeń przedsiębiorstwa produkcyjnego. Studia i Prace WNEIZ US, 52/2, 215–224.
19.Wasilewska, B., Tomczak-Horyń, K., Knosala, R (2018). Methodology of selecting innovators and support for innovator activity. W: K.S. Soliman (red.),
20.Proceedings of the 31th In- ternational Business Information Managment Association Conference. Seville, Spain (w druku).
21.Wiszniakowa-Zelinskiy, N. (2014). Diagnoza psychologiczna. Kreatywny potencjał. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
22.Wiśniewska, E., Lebuda, I. (2009). Obserwacja w diagnozowaniu kreatywności. W: K. Karwowski (red.), Identyfikacja potencjału twórczego (s. 175–196).
23.Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.