Search

Result: Found records: 320 (record limit: 100, number of pages: 4).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Analiza zmiany poziomu produkcji towarowej w rolnictwie w ujęciu regionalnym pomiędzy 2002 a 2010 r. t. 22 2015 2015 Go to
2. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w środowisku akademickim t. 22 2015 2015 Go to
3. Obszary chronione Natura 2000 z perspektywy społeczności lokalnych w Polsce północno-wschodniej t. 22 2015 2015 Go to
4. Rozwój lokalny a ochrona przyrody-wybrane problemy na przykładzie gmin lubelskich t. 22 2015 2015 Go to
5. Zmiany na polskiej wsi w perspektywie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 t. 22 2015 2015 Go to
6. Przestrzenne i finansowe aspekty funkcjonowania Wigierskiego Parku Narodowego w kontekście obszarów wiejskich t. 22 2015 2015 Go to
7. Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej - wyniki z badań t. 22 2015 2015 Go to
8. Przewaga konkurencyjna w ujęciu szkoły zasobów (RBV) a możliwości jej zastosowania w zarządzaniu polskim przedsiębiorstwem uzdrowiskowym t. 22 2015 2015 Go to
9. Strategie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w działalności innowacyjnej w województwie małopolskim t. 22 2015 2015 Go to
10. Pozarolnicza działalność gospodarcza rolników w krajach Unii Europejskiej w ujęciu wielowymiarowej analiza statystycznej t. 22 2015 2015 Go to
11. Znaczenie integracji europejskiej w rozwoju działalności rybackiej małych portów morskich w Polsce t. 22 2015 2015 Go to
12. Wpływ euroregionalizacji na dezagraryzację wsi i rolnictwa t. 22 2015 2015 Go to
13. Zmiany w szkółkarstwie ozdobnym w ujęciu ogólnopolskim i wojewódzkim t. 22 2015 2015 Go to
14. Zmiany strukturalne w produkcji ogrodniczej w trzech makroregionach Polski t. 22 2015 2015 Go to
15. Analiza bieżącego stanu sektora innowacyjności w województwie zachodniopomorskim oraz perspektywy rozwoju w świetle nowego programowania finansowego Unii Europejskiej 2014-2020 t. 22 2015 2015 Go to
16. Analiza porównawcza instrumentów wsparcia WPR w ramach wieloletniej perspektywy finansowej 2014-2020 w stosunku do WPR 2007-2013 t. 22 2015 2015 Go to
17. Instytucje otoczenia biznesu w województwie warmińsko-mazurskim - próba typologii z uwzględnieniem konkurencyjności i innowacyjności t. 22 2015 2015 Go to
18. Analiza czynników wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane na przykładzie gminy Czerwonak t. 22 2015 2015 Go to
19. Marketingowe instrumenty w gospodarce nieruchomościami gmin t. 22 2015 2015 Go to
20. Lotnisko regionalne szansą rozwoju turystyki na Warmii i Mazurach t. 22 2015 2015 Go to
21. Znaczenie zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich t. 22 2015 2015 Go to
22. Analiza przebiegu i realizacji działań zawartych w IV osi "Leader" PROW 2007-2013 t. 21 2015 2015 Go to
23. Przemiany społeczno-ekonomiczne polskiej wsi w warunkach Unii Europejskiej t. 21 2015 2015 Go to
24. Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju gmin w Polsce t. 21 2015 2015 Go to
25. Uwagi o konstrukcji miernika konkurencyjności międzynarodowej sektora rolno-spożywczego t. 21 2015 2015 Go to
26. Kluczowe czynniki w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przez MSP z Wielkopolski. Wybrane wyniki badań empirycznych t. 21 2015 2015 Go to
27. Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej t. 21 2015 2015 Go to
28. Rola programów rolnośrodowiskowych w rozwoju gospodarstw rolnych położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego t. 21 2015 2015 Go to
29. Przedsiebiorczość jako aspekt rozwoju obszarów wiejskich na pograniczu polsko-rosyjskim t. 21 2015 2015 Go to
30. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw transportowych t. 21 2015 2015 Go to
31. Aspekt środowiskowy inwestycji komunalnych realizowanych na obszarach cennych przyrodniczo w Polsce północno-wschodniej t. 21 2015 2015 Go to
32. Usługi środowiska w rolnictwie t. 21 2015 2015 Go to
33. Potencjał i efektywność czynników produkcji gospodarstw rolniczych - Polska w odniesieniu do Unii Europejskiej w świetle danych FADN t. 21 2015 2015 Go to
34. Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania stref ekonomicznych t. 21 2015 2015 Go to
35. Wdrażanie programu rolnośrodowiskowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na przykładzie pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne t. 21 2015 2015 Go to
36. Czynniki wpływające na aktywność Lokalnych Grup Działania na obszarach wiejskich w Polsce t. 21 2015 2015 Go to
37. Rola systemów jakości żywności w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich t. 21 2015 2015 Go to
38. Sieć dziedzictwo kulinarne Warmii, Mazur, Powiśla jako element turystycznej promocji regionu w opinii restauratorów należących do sieci t. 21 2015 2015 Go to
39. Przemiany w strukturze osób pracujących w podregionach przeważająco wiejskich w Polsce t. 21 2015 2015 Go to
40. Szanse polskiego rolnictwa na inteligentną specjalizację (Smart Specialisation) - na przykładzie polskiej, rolniczej granicy wschodniej t. 21 2015 2015 Go to
41. Stan i perspektywy zwiększania lesistości w aglomeracji poznańskiej na przykładzie gminy Buk t. 21 2015 2015 Go to
42. Obiekty militarne na obszarach wiejskich jako produkt regionalnej turystyki t. 21 2015 2015 Go to
43. Miejsce ekologii i ochrony środowiska w kreowaniu i promocji produktu turystycznego przez samorządy t. 23 2015 2015 Go to
44. Ekologiczny aspekt wykorzystania substratów rolniczych t. 23 2015 2015 Go to
45. Limnoturystyka w Polsce Zachodniej na przykładzie Jeziora Zbąszyńskiego t. 23 2015 2015 Go to
46. Potencjał bioklimatyczny polskiego wybrzeża Bałtyku w letnim sezonie turystycznym t. 23 2015 2015 Go to
47. Wybrane cechy ilościowe i jakościowe ruchu turystycznego w „Chełmskich Podziemiach Kredowych – Labirynt" t. 23 2015 2015 Go to
48. Instytucjonalny wymiar procesu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich t. 23 2015 2015 Go to
49. Rola i znaczenie rozwoju agroturystyki dla funkcjonowania regionu w wybranych krajach Unii Europejskiej t. 23 2015 2015 Go to
50. Wybrane aspekty wykorzystania marketingu ekologicznego dla poprawy środowiska naturalnego w Koszalinie t. 23 2015 2015 Go to
51. Przed ćwierćwieczem polskiej agroturystyki – glosa do jubileuszowej publikacji profesor Jolanty Wojciechowskiej t. 23 2015 2015 Go to
52. Projekt zintegrowanego produktu turystycznego „Szlak zdrowia i urody – spotkanie z naturą” w świetle geograficznych uwarunkowań Obszaru Funkcjonalnego Powiśle t. 23 2015 2015 Go to
53. Długoterminowa strategia zarządzania marką „Szczecin Floating Garden 2050” t. 23 2015 2015 Go to
54. Potencjał turystyczno-rekreacyjny krajobrazu Polesia Zachodniego t. 23 2015 2015 Go to
55. Pozycja uzdrowiska Cerwony Klastor-Smerdzonka w słowacko-polskim rejonie przygranicznym t. 23 2015 2015 Go to
56. Zaspokojenie potrzeb ekoturysty w zakresie przyrodniczym w województwie zachodniopomorskim t. 23 2015 2015 Go to
57. Ekoturystyka jako obszar działalności podmiotów ekonomii społecznej t. 23 2015 2015 Go to
58. Działalność obiektów hotelowych w kierunku ochrony środowiska t. 23 2015 2015 Go to
59. Analiza możliwości wykorzystania pomp ciepła dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Euroregionie Beskidy t. 23 2015 2015 Go to
60. Bariery rozwoju usług ekoturystycznych w województwie lubelskim t. 23 2015 2015 Go to
61. Atrakcyjność środowiska przyrodniczego w województwie zachodniopomorskim a aktywność turystyczna turystów zagranicznych t. 23 2015 2015 Go to
62. Kulturowy aspekt ekoturystyki w rozwoju regionalnym t. 23 2015 2015 Go to
63. Winnice oraz imprezy winiarskie atrakcją turystyczną regionu t. 23 2015 2015 Go to
64. Rola władz samorządowych w rozwoju turystycznych struktur klastrowych w ujęciu teoretycznym oraz empirycznym t. 23 2015 2015 Go to
65. Morskie połowy rekreacyjne szansą rozwoju społeczno-gospodarczego strefy brzegowej Bałtyku t. 23 2015 2015 Go to
66. Doświadczenie krajobrazu jako element różniący turystykę alternatywną i turystykę masową t. 23 2015 2015 Go to
67. Inteligentna specjalizacja – szansa czy zagrożenie dla rozwoju klastrów branży turystycznej t. 23 2015 2015 Go to
68. Turystyka w gminie Izabelin w opinii społeczności lokalnej t. 23 2015 2015 Go to
69. Ekologiczna świadomość backpackerów t. 23 2015 2015 Go to
70. Działalność organizacji turystycznych w Polsce na przykładzie Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej t. 23 2015 2015 Go to
71. Ocena długości sezonu kąpielowego na polskim wybrzeżu Bałtyku t. 24 2015 2015 Go to
72. Agro-ekoturystyka zielarska przykładem markowego produktu turystycznego w Polsce t. 24 2015 2015 Go to
73. Strategia koopetycji w aspekcie rozwoju ekoturystyki (studium przypadku – Euroregion Pomerania) t. 24 2015 2015 Go to
74. Baza hotelowa jako element potencjału turystycznego miasta Szczecin t. 24 2015 2015 Go to
75. Regionalny program operacyjny jako narzędzie polityki rozwoju samorządu województwa t. 24 2015 2015 Go to
76. Wybrane zagadnienia benchmarkingu klastrów turystycznych t. 24 2015 2015 Go to
77. Presja połowów rekreacyjnych na wybrane jeziora w północno-zachodniej Polsce t. 24 2015 2015 Go to
78. Proekologiczne zachowania i aktywność społeczności lokalnych na obszarach recepcji turystycznej województwa podlaskiego t. 24 2015 2015 Go to
79. Transgraniczny produkt turystyczny – koncepcja dla Euroregionu Pomerania t. 24 2015 2015 Go to
80. Finansowanie zrównoważonego rozwoju turystki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej t. 24 2015 2015 Go to
81. Turystyka jako składowa kultury społeczeństwa informacyjnego t. 24 2015 2015 Go to
82. Klaster jako forma współpracy w turystyce t. 24 2015 2015 Go to
83. Agroturystyka jako dodatkowe źródło dochodu dla rolników województwa zachodniopomorskiego – wybrane wyniki badań własnych t. 24 2015 2015 Go to
84. Potencjał turystyczny województwa zachodniopomorskiego a kreowanie jego wizerunku t. 24 2015 2015 Go to
85. „Rzeczpospolita Ptasia” jako przykład produktu ekoturystycznego kreowanego w Euroregionie „Pro Europa Viadrina” t. 24 2015 2015 Go to
86. Potencjał i perspektywa rozwoju gospodarstw agroturystycznych w powiecie łosickim t. 24 2015 2015 Go to
87. Infrastruktura ekologiczna województwa małopolskiego t. 24 2015 2015 Go to
88. Imрrеzy kulіnаrnе jаkо аtrаkсjа turystyсznа t. 24 2015 2015 Go to
89. Rola ekoturystyki w rozwoju gmin na przykładzie Euroregionu Glacensis t. 24 2015 2015 Go to
90. Współpraca gmin z organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki jako zadania własnego gmin t. 24 2015 2015 Go to
91. Turystyka biegowa w kontekście zrównoważonego rozwoju regionu t. 24 2015 2015 Go to
92. Perspektywy rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Polsce t. 24 2015 2015 Go to
93. Place zabaw na terenach parków zdrojowych jako wsparcie turystyki zdrowotnej t. 24 2015 2015 Go to
94. Odpowiedzialna oraz zrównoważona turystyka szansą na aktywizację osób niepełnosprawnych t. 24 2015 2015 Go to
95. Istota ekologicznych rozwiązań transportowych w obiektach turystycznych Polski i Unii Europejskiej t. 24 2015 2015 Go to
96. Wybrane imprezy kulturalno-rozrywkowe w powiecie bieszczadzkim oraz ich wpływ na rozwój turystyki w tym regionie t. 24 2015 2015 Go to
97. Pola golfowe jako produkt turystyczny i ich znaczenie dla strategii rozwoju regionu na przykładzie Pomorza Zachodniego t. 24 2015 2015 Go to
98. Analiza wpływu wybranych nośników energii na koszty ogrzewania obiektu agroturystycznego oraz emisję szkodliwych substancji do atmosfery t. 24 2015 2015 Go to
99. Organizacja terytorialna państwa jako czynnik kształtujący ramy dla rozwoju regionalnego t. 24 2015 2015 Go to
100. Struktura oraz dynamika produkcji energii odnawialnej w państwach UE t. 23 2015 2015 Go to
Page