Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/1-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/1 2015
Umiejętności cyfrowe jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Autorzy: Dominik Rozkrut
Uniwersytet Szczeciński

Monika Rozkrut
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: gospodarka oparta na wiedzy umiejętności cyfrowe społeczeństwo informacyjne wykluczenie cyfrowe
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (75-88)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Postęp w zakresie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych prowadzi do istotnych zmian w systemie społeczno-gospodarczym. Rewolucja w dziedzinie przechowywania, przetwarzania i przesyłania informacji sprawia, że odnosząc się do tego systemu, posługujemy się obecnie takimi koncepcjami, jak społeczeństwo informacyjne czy gospodarka oparta na wiedzy. Tak określaną gospodarkę cechuje wszechstronne wykorzystanie wiedzy i informacji. Stawia to poważne wyzwania w dziedzinie umiejętności cyfrowych, coraz bardziej pożądanych na rynku pracy, ale i coraz bardziej niezbędnych w życiu codziennym. Brak tych umiejętności, ich nieodpowiedni poziom czy niedopasowanie do potrzeb mogą stanowić istotną barierę w rozwoju gospodarczym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batorski D., Płoszaj A. (2012), Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014–2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
2.Bell D. (1973), The Coming of Post-Industrial Society, Basic Books, New York.
3.Castells M., Himanen P. (2003), The Information Society and the Welfare State: The Finnish Model, Oxford University Press, Oxford.
4.Dziuba D.T. (2010), Sektor informacyjny w badaniach ekonomicznych. Elementy ekonomiki sektora informacyjnego, Difin, Warszawa.
5.Deursen A.J.A.M. van, Dijk J.A.G.M. van (2014), The Digital Divide Shifts to Differences in Usage, „New Media & Society”, vol. 16, nr 3.
6.Ferrari A. (2013), DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe, JRC Scientific and Policy Reports, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
7.Horton jr. F.W. (2007), Understanding information literacy: a primer, UNESCO, Paris.
8.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów (2010), Europejska agenda cyfrowa (COM/2010/0245 f/2).
9.Kukliński A. (red.) (2003), Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Biuro Banku Światowego w Polsce, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
10.MacKay K., Vogt Ch. (2012), Information Technology in Everyday and Vacation Contexts, „Annals of Tourism Research”, vol. 39, nr 3.
11.Nowak J.S. (2008), Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, w: Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, red. P. Sienkiewicz, J.S. Nowak, Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Górnośląski, Katowice.
12.OECD (1999), The Future of the Global Economy. Towards a Long Boom?, OECD, Paris.
13.OECD (2015), OECD Digital Economy Outlook 2015, OECD Publishing, Paris.
14.Platonoff A.L., Sysko-Romańczuk S., Moszoro B. (2004), Innowacyjność polskich firm w gospodarce opartej na wiedzy, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”, nr 1.
15.Presidential Committee on Information Literacy: Final Report (1989), http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/publications/whitepapers/presidential.cfm (2.04.2015).
16.Rozkrut D. (red.) (2014), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010–2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
17.Skrzypek E. (red.) (2009), Kapitał intelektualny w organizacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
18.Toffler A. (1999), Trzecia fala, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.