Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/1-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/1 2015
Analiza potrzeb i oferty szkół wyższych województwa zachodniopomorskiego

Autorzy: Beata Bieszk-Stolorz
Uniwersytet Szczeciński

Anna Gdakowicz
Uniwersytet Szczeciński

Iwona Markowicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe współpraca uczelni z pracodawcami badanie ankietowe
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (121-134)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest diagnoza potrzeb i oferty szkół wyższych województwa zachodniopomorskiego w obszarze szkolnictwa zawodowego przeprowadzona na podstawie badania ankietowego. Był to jeden z etapów badania przeprowadzonego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. W ramach projektu przeprowadzono badanie ankietowe wszystkich placówek edukacyjnych województwa zachodniopomorskiego w obszarze szkolnictwa zawodowego. Ze względu na specyfikę szkolnictwa wyższego postanowiono jednak wyodrębnić uczelnie i rozpatrywać je osobno. Badania ilościowe zrealizowano metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety i technik PAPI oraz CATI.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bezrobocie rejestrowane I–IV kwartał 2014 r. (2015), GUS, Warszawa.
2.Bieszk-Stolorz B. (2013), Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia, Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin.
3.Bieszk-Stolorz B., Markowicz I. (2012), Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia, CeDeWu, Warszawa.
4.Jeruszka U. (2011), Efektywność kształcenia w szkołach wyższych, „Polityka Społeczna”, nr 1.
5.Kabaj M. (2000), Efektywność kształcenia w wybranych krajach. Przewaga systemu dualnego, w: Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy, red. U. Jeruszka, IPSSS, Warszawa.
6.Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (2014), Szczecin, www.wup.pl/images/uploads /II_DLA_INSTYTUCJI/statystyka_analizy_badania/analizy_i_opracowania/20
7.Podogrodzka M. (2012), Studiujący w Warszawie na tle Polski, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6.
8.Rocznik statystyczny województw (z lat 2012–2014), GUS, Warszawa.