Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/1-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/1 2015
Linie oporu i wsparcia na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i rolnych

Autorzy: Anna Gdakowicz
Uniwersytet Szczeciński

Józef Hozer
Uniwersytet Szczeciński

Wojciech Kuźmiński
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: linia oporu linia wsparcia rynek nieruchomości mieszkaniowych rynek nieruchomości rolnych
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:20 (161-180)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rynek mieszkań i rynek gruntów rolnych tylko z pozoru zaliczyć można do tej samej grupy – rynków nieruchomości. W tym samym czasie mogą zachodzić na nich zupełnie inne procesy. Wzrostom cen gruntów rolnych towarzyszyć może spadek cen mieszkań i odwrotnie. Rynki te należy analizować oddzielnie, ale trzeba mieć świadomość ich wzajemnego przenikania. Zachodzące procesy na jednym rynku mogą mieć na drugim swoje konsekwencje obecnie, ale również w przyszłości. Należy więc poszukiwać charakterystycznych punktów zwrotnych dynamiki zjawisk na rynkach nieruchomości. W pracy podjęto próbę wykorzystania narzędzi finansowej analizy technicznej do analizy rynków nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem linii oporu i linii wsparcia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beksiak J., Ciżkowicz M., Karnowski J. (2013), Falowanie aktywności gospodarczej. Przypadek Polski, C.H. Beck, Warszawa.
2.Gdakowicz A. (2014), Linia oporu a ceny mieszkań na rynku pierwotnym w wybranych miastach Polski, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 811, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 36: Metody ilościowe w ekonomii, t. 2.
3.Hendry D.F., Ericsson K.A. (2003), Understanding Economic Forecasts, The MIT Press, Cambridge.
4.Hozer J. (2000), Analiza, diagnoza i prognoza rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski po sierpniu 1980 roku, IADiPG, Szczecin.
5.Hozer J. (2014), Czas a wewnętrzne prawo ruchu, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6.
6.Hozer J., Kuźmiński W. (2013), Analiza i diagnoza rozwoju rolnictwa w województwie zachodniopomorskim, IADiPG, Szczecin.
7.Hozer J., Zawadzki J. (1990), Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych, PWN, Warszawa.
8.Kucharska-Stasiak E. (1997), Nieruchomość a rynek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
9.Nowakowski J., Borowski K. (2006), Zastosowanie teorii Carolana i Fischera na rynku kapitałowym, Difin, Warszawa.
10.Rynek zbóż. Stan i perspektywy (2013), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, nr 45.
11.Tarczyński W. (1997), Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, t. I, Placet, Warszawa.
12.Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, DzU z 1991 r., nr 107, poz. 464.
13.Zieliński Z. (1979), Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, PWN, Warszawa.