Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015
UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIA KAPITAŁU LUDZKIEGO W ORGANIZACJI

Autorzy: Anna J. Parzonko
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: kapitał ludzki zarządzanie zasobami ludzkimi strategie personalne organizacja
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (143-154)

Abstrakt

Celem opracowania jest przedstawienie pojęcia i istoty kapitału ludzkiego oraz ważniejszych uwarunkowań jego kształtowania. Wśród uwarunkowań wewnętrznych, wynikających z istoty samej organizacji, wyróżniono charakter organizacji, realizowane strategie personalne, wielkość firmy i stopień jej rozwoju. Spośród uwarunkowań zewnętrznych scharakteryzowano procesy demograficzne i wynikające z nich zmiany zachodzące na rynku pracy, postęp techniczny i technologiczny oraz szeroko pojętą globalizację. Na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz dostępnych wyników badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego” podjęto próbę oceny wpływu wymienionych uwarunkowań na procesy kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
2.Borowiecki R., Kwieciński M., Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.
3.Górecka K., Kompetencje a kapitał ludzki i intelektualny, w: M. Gawrońska-Garstka (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo intelektualne Polaków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2009.
4.Górniak J. (red.), Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki, PARP, Warszawa 2014.
5.Liberska B., Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej, w: B. Liberska (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002.
6.Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – zasoby, PWE, Warszawa 2008.
7.Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, PTE, Warszawa 2005.
8.Szczucka A., Turek K., Worek B., Rozwijanie kompetencji przez dorosłych Polaków, PARP, Warszawa 2014.
9.Tyrańska M., Walas-Trębacz J., Strategiczne aspekty analizy zasobów ludzkich organizacji, Zeszyty Naukowe nr 3, PTE, Kraków 2006.
10.Wodnicka M., Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacji globalnej konkurencji, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 2009, rok 13, nr 2.