Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-22
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
CZYNNIKI SUKCESU PARTNERSTWA POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWEM A ORGANIZACJA POZARZĄDOWĄ

Autorzy: Edyta Rudawska
Uniwersytet Szczeciński

Marta Bloch
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
Słowa kluczowe: współpraca relacje międzyorganizacyjne NGO
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (229-238)
Klasyfikacja JEL: M00
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Budowanie strategicznej przewagi konkurencyjnej zależy współcześnie nie tylko od posiadanych zasobów i kompetencji, lecz również zdolności do współpracy różnych podmiotów rynku. Celem artykułu jest identyfikacja źródeł sukcesu partnerskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a organizacją pozarządową. Wykorzystano analizę najnowszej literatury przedmiotu, jak również wyniki badań pierwotnych. Zaprezentowane wyniki badań skłaniają do refleksji, że relacje B2NGO powinny zmierzać w kierunku świadomego i inspirowanego wewnętrznymi potrzebami podejścia do kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi przez biznes. Wraz ze zmianą nastawienia przedsiębiorców do relacji z podmiotami trzeciego sektora zmieniała się będzie konstelacja czynników przyczyniających się do sukcesu tych partnerstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Austin, J., Seitanidi, M. (2012). Collaborative Value Creation: A Review of Partnering Between Nonoprofits and Business. Part 2: Partnership processes and Outcomes. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 41, 6, 929–968.
2.Barroso-Mendez, M., Galera-Casquet, C., Valero-Amaro, V. (2014). Partnerships Between Business and NGOs in the Field of Corporate Social Responsibility: A Model of Success From the Perspective of Relationship Marketing. Journal of Relationship Marketing, 13, 1, 1–27.
3.Kozielski, R. (2015). Źródła sukcesu rynkowego – model teoretyczny i weryfikacja empiryczna. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39, 2, 153–166.
4.Lui, S., Ngo, H.-Y. (2012). Drivers and Outcomes of Long-term Orientation in Cooperative Relationships. British Journal of Management, 23, 1, 80–95.
5.MacMillan, K., Money, K., Money, A. (2005). Downing S. Relationship Marketing in the Not-For-Profit Sector: An Extention and Application of the Commitment-Trust Theory. Journal of Business Research, 58, 6, 806–818.
6.Porter, M., Kramer, M. (2011). Creating Shared Value, Harvard Business Review, January- -February, 2–17.
7.Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja) (2006). Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
8.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tekst jedn.: Dz.U. 2014, poz. 1118 z późn. zm.
9.Wymer, W., Samu, S. (2003). Dimensions of Business and Nonprofit Collaborative Relationships. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 11, 1, 3–22.