Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/1 2016
MULTIPARADYGMATYCZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNYMI ORGANIZACJAMI

Autorzy: Władysław Janasz
Uniwersytet Szczeciński

Krzysztof Janasz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne paradygmat organizacja
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (19-34)
Klasyfikacja JEL: D24 D61 G33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesne przedsiębiorstwo potrzebuje kapitału przyszłości, przez który rozumie się produkty (usługi), które będzie można sprzedawać w przyszłości, jak również przyszłe możliwości biznesowe. Wyzwaniem dla zarządzania XXI wieku jest propagowanie zmian rozumianych jako szansa, a nie zagrożenie, a także podążanie za nowością, co oznacza racjonalne i efektywne ich wykorzystanie. Organizacje, które odnoszą sukcesy, charakteryzują się przede wszystkim umiejętnością korzystania ze zmiany jako metody na przetrwanie i wzrost.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauman, Z. (2000). Globalizacja. Warszawa: PIW.
2.Borowiecki, R. (2012). Wyzwania i dylematy zarządzania przedsiębiorstwami w warunkach niepewności i niestabilności gospodarczej. W: Promotio Doctoris Honoris Causa Professoris Ricardus Borowiecki, Scientarium Technicarum Scholae Częstochoviensis.
3.Bratnicki, M. (1998). Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, wydanie II. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
4.Crozier, M. (1993). Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego. Warszawa: PWE.
5.Drucker, P.F. (2000). Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: Muza SA.
6.Gierszewska, G., Romanowska, M. (2002). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
7.Gierszewska, G., Wawrzyniak, B. (2001). Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Warszawa: Wyd. Poltext.
8.Heijden van der, K. (2000). Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
9.Jaki, A. (2014). Uwarunkowania procesu zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji. W: R. Borowiecki (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji. Szanse i zagrożenia. Kraków: UEK w Krakowie.
10.Janasz, W. (2010). Podstawowe koncepcje formułowania strategii przedsiębiorstwa. W: K. Janasz, W. Janasz, K. Kozioł, K. Szopik-Depczyńska, Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie. Warszawa: Difin.
11.Kowalczewski, W. (red.). (2008). Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu. Warszawa: Difin.
12.Krzyżanowski, L. (1992). Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. Warszawa: PWN.
13.Kuhn, T.S. (2001). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Altheia.
14.Lindgren, M. (2012). 21st Century Management. Leadership and Innovation in the Thought Economy. London: Palgrave MacMillan.
15.Machaczka, J. (1998). Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Warszawa–Kraków: PWN.
16.Marschesnay, M. (1994). Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój. Warszawa: Poltext.
17.Obłój, K. (1998). Strategia sukcesy firmy. Warszawa: PWE.
18.Pawłowski, J. (2007). Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych, Łódź: Wyd. UŁ.
19.Quinn, J.B. (1980). Strategies for Change: Logical Incrementalism. Homewood-Georgetown.
20.Raport Polska 2050. (2011). Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN.
21.Riviere, C. (1978). L’analyse dynamique en sociologue. PUF Collogue de Sociologie 1978.
22.Rokita, J. (2008). Wstęp. W: J. Rokita (red.), Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu. Katowice: GWSH.
23.Rokita, J. (red.). (2010). Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian. Katowice: GWSH.
24.Stabryła, A. (2005). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa–Kraków: PWN.
25.Stachowicz, J. (2008). Presja innowacji w zarządzaniu w kierunku nowego paradygmatu organizacyjnego zarządzania. W: J. Rokita (red.), Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu. Katowice: GWSH.
26.Stiglitz, J.E. (2007). Globalizacja. Warszawa: PWN.
27.Sudoł, S. (2015). Jedność czy wielość koncepcji i teorii zarządzania. W: J. Rokita (red.), Nowe obszary w naukach o zarządzaniu. Katowice: GWSH.
28.Sztompka, P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.
29.Waters, D. (1995). Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: WNT.
30.Watson, T.J. (2001). W poszukiwaniu doskonałego zarządzania. Warszawa: PWN.