Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/1 2016
TEORIA KAPITAŁU LUDZKIEGO A ZAANGAŻOWANIE KADRY W SZPITALACH PUBLICZNYCH

Autorzy: Piotr Lenik
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie
Słowa kluczowe: teoria kapitału ludzkiego historia nauk o zarządzaniu zarządzanie zasobami ludzkimi badanie zaangażowania kadry zarządzanie szpitalem publiczna ochrona zdrowia
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (123-134)
Klasyfikacja JEL: M12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule opisano znaczenie kapitału ludzkiego na tle historii nauk o zarządzaniu oraz teorii kapitału ludzkiego. Opisano także sektor publiczny i publiczną ochronę zdrowia w kontekście oceny zaangażowania kadry medycznej, którego poziom w opinii ogółu społeczeństwa nie jest satysfakcjonujący. Dokonano także prezentacji wybranych wstępnych danych z badań dotyczących zaangażowania kadry konkretnego szpitala publicznego. W tym celu wykorzystano ankietyzację obejmującą wszystkie podstawowe grupy zawodowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Blaug, M. (1976). The Empirical Status of Human Capital Theory. A Slightly Jaundiced Survey. Journal of Economic Literature, 14 (3), 827–855.
2.Blaug, M. (1995). Metodologia ekonomii. Warszawa: PWN.
3.Błaszczyk, W. (2010). Wrażliwość jako czynnik wpływu społecznego na zmiany w organizacji. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 234, 93–100.
4.Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWN.
5.Czajkowski, Z. (2012). Kapitał ludzki – pojęcia i miary. Warszawa: Instytut Gospodarki Światowej.
6.Domański, R. (1993). Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. Warszawa: PWN.
7.Domański, R. (2000). Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjność. Gospodarka Narodowa, 7-8, 32–46.
8.Griffin, R.W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
9.Kunasz, M. (2004). Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej. W: A. Manikowski, A. Psyk (red.), Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
10.Lenik, P. (2011). TQM. Instrumentarium doskonalenia jakości. Krosno: Prace Naukowo--Dydaktyczne PWSZ.
11.Meyer, J.P., Allen, N.J. (1991). A three component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1 (1), 61–89
12.Schultz, T.W. (1981). Investing in People: The Economics of Population Quality. Los Angeles: University of California.
13.Stalończyk, I. (2012). Kapitał ludzki jako główny element kapitału intelektualnego. Economy and Management, 2, 28–36
14.Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., Gilbert, D.R. jr. (2001). Kierowanie. Warszawa: PWE.
15.Strelau, J. (1985). Temperament, osobowość, działanie. Warszawa: PWE.
16.Sudoł, S. (2011). Zarządzanie jako dyscyplina naukowa. Charakterystyczne cechy nauk o zarządzaniu. w: W. Kieżun (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Warszawa: Wolter Kluwer.
17.Sudoł, S. (2012). Nauki o zarządzaniu. Warszawa: PWE.
18.Zakrzewska-Bielawska, A. (2012). Istota procesu zarzadzania. W: A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia. Warszawa: Wolters Kluwer.
19.http//:www.nil.org.pl