Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
WSPÓŁPRACA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Z PRACODAWCAMI W PODREGIONACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Autorzy: Beata Bieszk-Stolorz
Uniwersytet Szczeciński

Anna Gdakowicz
Uniwersytet Szczeciński

Iwona Markowicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: szkolnictwo zawodowe ankieta podregiony województwa zachodniopomorskiego
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (207-218)
Klasyfikacja JEL: I23 J24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza współpracy szkolnictwa zawodowego z pracodawcami w województwie zachodniopomorskim w oparciu o wyniki przeprowadzonej ankiety. Był to jeden z etapów badania przeprowadzonego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w 2014 roku. Badania ilościowe zostały zrealizowane metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety i technik PAPI oraz CATI. Ankieta składała się z zamkniętych, otwartych lub częściowo otwartych pytań, respondenci oceniali różne aspekty prowadzenia szkoły zawodowej. Szczególną uwagę zwrócono na współpracę placówek edukacyjnych z pracodawcami. Wyniki badań przedstawiono według podregionów województwa zachodniopomorskiego.  
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baza danych WUP.VIIIA.3331/31/PRy/14: http://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracy/badania-i-analizy/edukacja/2014/ ( 2.06.2015).
2.Gajdos, A., Żmurkow-Poteralska, E. (2014). Prognoza liczby pracujących według zawodów w Polsce, Polityka Społeczna, Numer tematyczny 1/2014, Prognozowanie zatrudnienia.
3.Goźlińska, E., Kruszewski, A. (2013). Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce – raport. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
4.http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/kontakt/kuratorium-oswiaty-w-szczecinie (20.07.2014).
5.https://men.gov.pl/ (2.02.2016).
6.Jeruszka, U. (red.) (2012). Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian. Warszawa: IPiSS, seria „Studia i Monografie”.
7.Kabaj, M. (2011). System kształcenia zawodowego i kierunki jego doskonalenia w warunkach integracji i wzrostu konkurencyjności. Diagnoza i elementy programu szerszego wdrożenia dualnego systemu kształcenia w Polsce. Warszawa: Związek Rzemiosła Polskiego.
8.Kryńska, E. (2014). Od redaktora tematycznego numeru, Polityka Społeczna, Numer tematyczny 1/2014, Prognozowanie zatrudnienia.