Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-36
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Modelowanie ekonometryczne olsztyńskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych

Autorzy: Marcelina Zapotoczna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Joanna Cymerman
Politechnika Koszalińska

Wojciech Cymerman
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Słowa kluczowe: rynek nieruchomości mieszkanie modelowanie ekonometryczne
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:16 (457-472)
Klasyfikacja JEL: R30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Publikację poświęcono problematyce modelowania rynku nieruchomości mieszkaniowych. Do analiz w części aplikacyjnej opracowania wybrano liczący 173,8 tys. miesz-kańców Olsztyn, będący stolicą województwa warmińsko-mazurskiego. Za cel główny artykułu przyjęto zastosowanie wybranych modeli ekonometrycznych do opisu zjawiska zmienności cen na lokalnym rynku mieszkaniowym. Zakresem czasowym badań objęto lata 2007–2015 (w ujęciu kwartalnym). Przedmiotem badań był pierwotny i wtórny rynek nieruchomości mieszkaniowych (obejmujący transakcje sprzedaży lokali mieszkalnych). Dane do analiz pozyskano z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) Wydziału Geodezjii Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyn (WGiGNUMO).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bahadir, B., Mykhaylova, O. (2014). Housing Market Dynamics with Delays in the Construction Sector. Journal of Housing Economics, 26, 94–108.
2.Belniak, S. (2008). Makroekonomiczne uwarunkowania rynku ekonomicznego w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 792, 5–18.
3.Bełej, M., Kulesza, S. (2011). Modelowanie cen na rynku nieruchomości w warunkach nieciągłości. Wycena, 3 (96), 15–19.
4.Celmer, R. (2010). Analiza przestrzenna dynamiki zmian cen nieruchomości lokalowych z wykorzystaniem regresji ważonej geograficznie. Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 9 (3), 38–50.
5.Foryś, I. (2011). Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
6.Foryś, I. (2013). Stan szczecińskiego rynku nieruchomości w latach dekoniunktury gospodarczej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 36, 211–224.
7.Gawron, H. (2009). Analiza rynku nieruchomości. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
8.Gdakowicz A., Hozer J. (2012). Analiza rozwoju rynków nieruchomości mieszkaniowych w wybranych miastach Polski z zastosowaniem metod taksonomicznych. Studia i Materiały TNN, 29 (1), 119–132.
9.Girouard, N., Kennedy, M., Noord van den, P., Andre, Ch. (2006). Recent House Price Developments: The Role of Fundamentals. Economics Department Working Papers no. 475.
10.Haurin, D., McGreal, S., Adair, A., Brown, L., Webb, J.R. (2013). List Price and Sales Prices of Residential properties during Booms and Busts. Journal of Housing Economics, 22, 1–10.
11.Kałkowski, L. (2003). Rynek nieruchomości w Polsce. Warszawa: Twigger.
12.Kucharska-Stasiak, E. (2006). Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: PWN.
13.Kucharska-Stasiak, E., Załęczna, M., Żelazowski, K. (2012). Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejska na rozwój rynków nieruchomości. Łódź: Wyd. UŁ.
14.Łaszek, J. (2004). Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Stan i perspektywy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
15.Łaszek, J. (2006). Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego specyfika jako czynniki determinujące ryzyko kredytowania hipotecznego. Materiały i Studia NBP, 203, 1–31.
16.Obrót nieruchomościami w latach 2007–2014. Pobrane z: www.stat.gov.pl (14.06.2016).
17.Ortalo-Magne´, F., Rady, S. (2004). Housing Transactions and Macroeconomic Fluctuations: A Case Study of England and Wales. Journal of Housing Economics, 13, 287–303.
18.Pei-fen, Chen, Mei-Se, Chien, Chien-Chiang, Lee (2011). Dynamic Modeling of Regional House Price Diffusion in Taiwan. Journal of Housing Economics, 20, 315–332.
19.Schmitz, A., Brett, D.L. (2001). Real Estate Market Analysis. A Case Study Approach. Washington: Urban Land Institute.
20.Trojanek, R. (2011a). Wahania cen na rynku mieszkaniowym. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
21.Trojanek, R. (2011b). Wahania cen na rynku mieszkaniowym w Krakowie w latach 1995– 2010. W: A. Nalepka (red.), Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania XXI wieku (s. 361– 368). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
22.Trojanek, R (2011c). Wpływ wahań koniunkturalnych na lokalne rynki mieszkaniowe. Studia i Materiały TNN, 19 (1), 81–94.
23.Wiśniewska, E. (2004). Rynek nieruchomości a gospodarka. W: E. Kucharska-Stasiak (red.), Zachodnie rynki nieruchomości. Warszawa: Twigger.
24.www.stat.gov.pl (9.09.2016).
25.Zapotoczna, M., Sujkowski, Z. (2009). Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej. Problemy Ekonomii, Polityki Ekonomicznej i Finansów Publicznych, 1 (39), 912–920.
26.Żelazowski, K. (2013). Zastosowanie dynamiki systemów w modelowaniu rynku nieruchomości. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 36, 145–158.