Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
Motywowanie pracowników jako wyzwanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Autorzy: Wioleta J. Karna
Uniwersytet Jagielloński

Agnieszka Knap-Stefaniuk
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Słowa kluczowe: motywacja motywowanie pracownicy zarządzanie zasobami ludzkimi
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (161-171)
Klasyfikacja JEL: M12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfi kacja roli i znaczenia motywowania pracowników we współczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz wskazanie szczególnej odpowiedzialności menedżerów w procesie motywowania podwładnych. Autorki udowadniają, mając na uwadze potrzeby i oczekiwania pracowników oraz zróżnicowanie stosowanych obecnie rozwiązań, że wyzwania związane ze skutecznym motywowaniem we współczesnych organizacjach są bardzo duże. W pierwszej części artykułu zwrócono uwagę na pojęcia motywacji i motywowania oraz ich znaczenie dla sprawnego funkcjonowania organizacji. W dalszej kolejności wskazano na błędy popełniane przez menedżerów w procesie motywowania pracowników.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borkowska, S. (2006). Motywowanie i motywacje. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji (s. 317–352). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Friedman, S.D. (2010). Pełne przywództwo. Warszawa: Ofi cyna Wolters Kluwer Business.
3.Ganta, V. Ch. (2014). Motivation in the Workplace to Improve the Employee Performance. International Journal of Engineering Technology, Management and Applied Sciences, 2 (6), 221–230. Pobrane z: http://www.ijetmas.com/admin/resources/project/paper/f201411201416479373.pdf.
4.Hysa, B., Grabowska, B. (2014). System motywacji pracowników administracji publicznej na podstawie wybranej jednostki ZUS. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i zarządzanie, 74, 325–342.
5.Juchowicz, M., Rostkowski, T., Sienkiewicz, Ł. (2010). Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Poltext.
6.Knap-Stefaniuk, A. (2015). Kształtowanie wizerunku współczesnej fi rmy – wybrane zagadnienia. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula (Vistula University Working Papers), 44 (6), 108–119.
7.Knap-Stefaniuk, A. (2016). Dojrzali pracownicy we współczesnych przedsiębiorstwach – kompetencje, wiedza i różnorodność. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula (Vistula University Working Papers), 46 (1), 28–38.
8.Knap-Stefaniuk, A., Karna, W.J. (2016). Wyzwania współczesnego przywództwa. W: T. Oleksyn, B.A. Sypniewska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Refleksje teoretyczne, kwestie praktyczne (s. 273–288). Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.
9.Kopertyńska, M. (2008). Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. Warszawa: Placet.
10.Markos, S., Sridevi, M.S. (2010). Employee Engagement: The Key to Improving Performance. International Journal of Business and Management, 5 (12), 89–96. Pobrane z: http://www.myopinionatbesix.com/BesixSurvey/media/Besix-Survey/pdf/4.-Employee-engagement-The-Key-to-Improving-Performance.pdf.
11.Mazurkiewicz, A. (2013). Motywowanie pracowników w czasie kryzysu – znaczenie środków niematerialnych. Przedsiębiorstwo i Region, 2, 45–64.
12.Naile, I., Selesho, J.M. (2014). The Role of Leadership in Employee Motivation. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5 (3), 175–182. Pobrane z: http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/viewFile/2131/2118.
13.Nieckarz, Z. (2011). Psychologia motywacji w organizacji. Warszawa: Difin.
14.Oleksyn, T. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje. Kraków: Wolters Kluwer.
15.Pitts, D. (2005). Leadership, Empowerment, and Public Organizations. Review of Public Personnel Administration, 25, 5–28. Pobrane z: http://rop.sagepub.com/cgi/content/abstract/25/1/5.
16.Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie – procesy – metody. Warszawa: PWE.
17.Priyanka, N., Panjwani, N. (2014). Motivation: A Driving Tool to Employee Productivity. Asian Journal of Management Sciences, 02 (03 Special Issue), 123–136.
18.Ritz, A, (2009). Public Service Motivation and Organizational Performance in Swiss Federal Government. International Review of Administrative Sciences, 75, 53–78. Pobrane z: http://ras.sagepub.com/cgi/content/abstract/75/1/53.
19.Sahoo, Ch.K., Das, S. (2011). Employee Empowerment: A Strategy towards Workplace Commitment. European Journal of Business and Management, 3 (11), 46–55. Pobrane z: http://www.iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/viewFile/714/613.
20.Sekuła, Z. (2008). Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty. Warszawa: PWE.
21.Shahzadi, I., Javed A., Shahzaib, S., Pirzada Nasreen, S., Khanam, F. (2014). Impact of Employee Motivation on Employee Performance. European Journal of Business and Management, 6 (23), 159–167. Pobrane z: http://www.iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/viewFile/14794/15276.
22.Smith, J. (2006). Empowerment. Jak zwiększać zaangażowanie pracowników. Gliwice: Onepress.
23.Snopko, J. (2014). Nowoczesne systemy pracodawców i pracobiorców. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, VIII, 307–322.
24.Szaban, J. (2003). Miękkie zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
25.Wieczorkowska, G. (2007). Kierowanie motywacją. Rola myśli i emocji. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwo Instytutu Studiów Społecznych.
26.Zając, S. (2014). Wpływ motywowania pracowników na jakość i efektywność pracy w przedsiębiorstwie. Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ im. J. Pigonia w Krośnie, 67, 185–202.
27.Zimbardo, P., Johnson, R., McCann, V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.