Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
Poziom kompetencji społecznych przyszłego specjalisty do spraw zasobów ludzkich – wyniki badań

Autorzy: Anna Krasnova
Uniwersytet Łódzki

Izabela Różańska-Bińczyk
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi kompetencje społeczne specjalista ds. zasobów ludzkich
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (185-195)
Klasyfikacja JEL: M50
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Na rynku pracy, oprócz kwalifi kacji zawodowych i wykształcenia, coraz większego znaczenia nabierają kompetencje społeczne. Celem artykułu jest zaprezentowanie poziomu kompetencji społecznych studentów kierunku i specjalności „zarządzanie zasobami ludzkimi” jako przyszłych specjalistów do spraw zasobów ludzkich. W artykule dokonano przeglądu wybranych defi nicji kompetencji społecznych oraz badań empirycznych innych autorów poświęconych kompetencjom społecznym na rynku pracy. Następnie przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzonych za pomocą testu psychologicznego Kwestionariusz Kompetencji Społecznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alejziak B., Wilkońska A. (2014). Social competence of student youth as value at the tourist labour market. W: 3. Mezinarodni vedecka konference “Cestovni ruch, hotelnictvi a lazenstvi ve svetle vedeckeho vyzkumu a praxe”, Karvina 14–15. kveten 2014: sbornik recenzovanych prispevku (s. 11–22). Kraków: University School of Physical Education in Kraków.
2.Bobrowska-Jabłońska, K. (2003). Znaczenie inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych w kształceniu w SGH – raport z badań. E-mentor, 2. Pobrane z: http://www.ementor. edu.pl/artykul/index/numer/2/id/17.
3.Bruce S. (2006). The 9 Essential Skills of Human Resources Management – How Many Do You Have? Pobrane z: http://hrdailyadvisor.blr.com.
4.Dam, G.T.M.T., Volman, M.L.L. (2003). A Life Jacket or an Art of Living: Inequality in Social Competence Education. Curriculum Inquiry, 33 (2), 117–137.
5.Deming D.J. (2015). The Growing Importance of Social Skills in the Labor Market. Pobrane z: www.scholar.harvard.edu.
6.Filipowicz, G. (2014). Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa fi rmowa i osobista. Warszawa: Wolters Kluwer.
7.Fleming, S. (2016). From Personnel Management to HRM: Key Issues and Challenges. CPMR Discussion Paper No. 16. Pobrane z: www.cpmr.gov.ie.
8.Gedvilienė, G. (2012). Social Competence of Teachers and Students The Case Study of Belgium and Lithuania. Scientifi c Study Vytautas Magnus University.
9.Gierybo-Paprota, A. (2014). HR-owca rozwój własny. Pobrane z: www.miesiecznik-benefi t.pl.
10.HR-owca portret własny: jeden człowiek, wiele talentów (2016). Raport Kompendium HR 2016. Pobrane z: www.wyzwaniahr.pl.
11.KSKZ (2013). Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
12.Leszczuk, A. (2016). Analityk czy lider zaufania. W poszukiwaniu dobrego HR-owca. Personel i Zarządzanie, 9, 18–22.
13.Matczak, A. (2001). Kwestionariusz kompetencji społecznych. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
14.Raport o kompetencjach pracowników HR. Wyniki badań (2013). Pobrane z: http://hrtools.pl.
15.Romanowska-Tołłoczko, A. (2013). Edukacja w zakresie kompetencji emocjonalnych i społecznych a wypalenie zawodowe. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2, 133–137.
16.Schoonover, S.C. (2003). Human Resource Competencies for the New Century. Schoonover Associates. Pobrane z: www.franquality.com.br.
17.Ulrich, D. (1998). A New Mandate for Human Resources. Harvard Business Review (January–February). Pobrane z: https://hbr.org.
18.Usheva, M. (2013). The HR Manager – at the Root of the Innovation Processes in the Modern Organization. Romanian Economic and Business Review. Special Issue. Pobrane z: ftp://ftp.repec.org.
19.Ziółkowski, P. (2014). Wybrane kompetencje społeczne. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.
20.Батурина, O. Компетенции и роль HR-менеджера. Pobrane z: http://hrm.ru.
21.Власов, Е. (2008). Ключевые компетенции HR-менеджера: что делает и что не дела-ет HR. Pobrane z: http://hrm.ru.
22.Горелов, Н.А. (2007). Экономика труда: Учебник для вузов. 2-е изд. Москва: Издатель-ский дом «Питер».
23.Денисова, А.Б. (2015). Влияние требований рынка труда на результаты подготовки сре-циалиста технического ВУЗа. Территория науки, 5.
24.Кормягина, Н.Н. (2007). Формирование социальной компетентности студентов эко-номико-управленческих специальностей. Ярославль. Pobrane z: www.dslib.net.
25.Краснокутская, С.Н. (2006). Формирование социальной компетентности студентов ВУЗа. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педа-гогических наук. На правах рукописи. Ставрополь. Pobrane z:http://irbis.gnpbu.ru.
26.Одегов, Ю. (2008). «Портрет» российского кадровика. Проблемы подготовки HR-менеджеров в России. Кадровик. Кадровый Менеджмент, 9.
27.Федосова, И.В., Скорнякова, Н.Д., Косыгина, В.А., (2008). Социально-поведенческая компетентность как фактор успешности молодых специалистов на современно рынке труда. Успехи Современного Естествознания, 6, 117–120.
28.Чуланова, О.Л. (2014). Формирование и развитие компетентностного подхода в ра-боте с персоналом: теория, методология, практика. Диссертация на соиска-ние ученой степени доктора экономических наук, На правах рукописи. Москва. Pobrane z: www.vcug.ru.
29.Шипилова, О.А. (2005). Психологический портрет менеджера по персоналу. Кадры Предприятия, 5. Pobrane z: http://dis.ru/library/574/25807.