Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-28
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
Zróżnicowanie działań w zakresie zarządzania wiekiem

Autorzy: Katarzyna Stankiewicz
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: zarządzanie wiekiem przedsiębiorstwa MSP Polska Niemcy Szwecja
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:13 (327-339)
Klasyfikacja JEL: J11 J14 J24 J26 M12 M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki zarządzania wiekiem (ZW), a w szczególności zróżnicowania jego wdrażania w krajach o odmiennych uwarunkowaniach związanych z sytuacją osób starszych na rynku pracy, to jest w Szwecji, Niemczech i Polsce. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań własnych porównując je z wynikami badań przeprowadzonych w ramach Best Agers Lighthouses – Strategic Age Management for SME in The Baltic Sea Region. Pozwoliło to zweryfi kować istnienie różnic w efektach ZW w tych krajach w percepcji badanych pracowników.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dietz, D.M., Walwei, D.U. (2011). Germany – No Country for Old Workers? Zeitschrift ArbeitsmarktForschung, 44 (4), 363–376. Pobrane z: http://doi.org/10.1007/s12651-011-0092-4.
2.Drew, H. (2013). Managing Ageing Workforces: Empirical Evidence from Germany. CESR Review.
3.Eurostat. (2015). Employment Statistics. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Employment_statistics# (10.10.2016).
4.Frerichs, F., Lindley, R.M., Aleksandrowicz, P., Baldauf, B., Galloway, S. (2012). Active Ageing in Organisations : A Case Study Approach. International Journal of Man power, 33 (6), 666–684. http://doi.org/10.1108/01437721211261813.
5.Kołodziejczyk-Olczak, I. (2013). Zarządzanie wiekiem – jak pracodawcy mogą odpowiadać na wyzwania demograficzne? W: Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy (s. 82–95). Łódź: Uniwersytet Łódzki.
6.Kołodziejczyk-Olczak, I. (2014a). Zarządzanie wiekiem a polityka wspierania starszych. Doświadczenia Polskie na tle innych krajów. Studia Demografi czne, 2 (166), 37–56.
7.Kołodziejczyk-Olczak, I. (2014b). Reactive and Proactive Age Management Strategies in Polish Companies - Research Results. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 9 (933), 137–155.
8.Litwiński, J., Sztanderska, U. (2010). Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach. Warszawa: PARP.
9.Stankiewicz, K. (2015). Niezgodność przekonań i działań menedżerów wobec pracowników w wieku 55+. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 35 (1), 95–107.
10.Statistisches Bundesamt (2011). Older People in Germany and the EU. Pobrane z: https://www.de-statis.de/EN/Publications/Specialized/Population/OlderPeopleEU.pdf?_blob= publicationFile (10.10.2016).
11.Szukalski, P. (2014). Inicjatywy i działania na rzecz podwyższenia aktywności zawodowej osób w wieku 50 + w wybranych krajach Europy Północnej i Zachodniej. W: P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności a solidarnośc międzypokoleniowa (s. 117–132). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
12.Szweda-Lewandowska, Z. (2013). Raport krajowy Szwecja. W: E Kryńska, P Szukalski (red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy (s. 120–130). Łódź: Uniwersytet Łódzki.
13.Wiktorowicz, J. (2013). Starzenie się ludności Unii Europejskiej jako wyzwanie dla rynku pracy. W: E. Kryńska, P Szukalski (red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy (s. 19–44). Łódź: Uniwersytet Łódzki.