Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-36
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Innowacyjne rozwiązania w zagospodarowaniu odpadów przemysłowych i biomasy

Autorzy: Józef Frąś
Politechnika Poznańska

Sebastian Scholz
A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.

Ilona Olsztyńska
SGS Polska Sp. z o.o.
Słowa kluczowe: odpady przemysłowe OZE black pellet biowęgiel toryfikat toryfikacja solidyfikacja immobilizacja biomasa BO2 pelety
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (441-451)
Klasyfikacja JEL: L65 O30 Q42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono nowatorskie rozwiązania w zakresie zagospodarowania odpadów przemysłowych, do których m.in. należy biomasa. Innowacyjne technologie w zakresie przetwarzania odpadów pozwalają na stworzenie nowego produktu o całkowicie odmiennych parametrach z jednoczesnym pozytywnym oddziaływaniem na środowisko. Jedna z wciąż mało popularnych w Polsce technologii immobilizacji pozwala na zagospodarowanie odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych, które dotychczas były składowane na wysypiskach odpadów lub przetwarzane na paliwo typu RDF. Dzięki technologii immobilizacji wymienione odpady można przetwarzać na obojętne chemicznie dodatki, wykorzystywane m.in. do wzbogacania mas betonowych. Celem tego opracowania jest przedstawienie rzadkich w gospodarczym wykorzystaniu, jednak wysoce innowacyjnych technologii, które ze względu na ich aktualny koszt są metodami droższymi od innych, bardziej rozpowszechnionych metod.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyrektywa PE (2008). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. DzU L 312 z 22.11.2008, s. 3–30.
2.EKRO (2016). Pobrano z: http://www.ekro.biz (3.10.2016).
3.Fengler, M. (2012). Stabilizacja i zestalanie (imobilizacja) odpadów niebezpiecznych ze spalarni odpadów komunalnych w technologii „Geodur”. Piece Przemysłowe & Kotły, 11–12, 38–44.
4.Fengler, M. (2016). Immobilizacja odpadów niebezpiecznych. Pobrano z: http://ekologia-info.enginepro.pl/index.php?lang=1&menu=4&menu_select=116&podmenu_select=397&nreko=701 (9.10.2016).
5.Grecka, K. (2008). Produkcja pelet z biowęgla – przykład z Holandii. Czysta Energia, 80, 36–40.
6.Jakubiak, M., Kordylewski, W. (2008). Pelety podstawowym biopaliwem dla energetyki. Archiwum Spalania, 8 (3–4), 1–12.
7.Jakubiak, M., Kordylewski, W. (2010). Toryfikacja biomasy. Archiwum Spalania, 10 (1–2), 1–9.
8.Kordylewski, W., Tatarek, A. (2012). Wybrane właściwości toryfikatów z krajowych i importowanych biomas. Archiwum Spalania, 12 (3), 109–116.
9.Kordylewski, W., Tatarek, A., Ostrawski, W. (2011). Raport z badań toryfikacji biomasy. Raporty Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Wrocławskiej. Seria SPR, 33, 1–7.
10.Lechwacka, M. (2008). Toryfikacja biomasy – holenderskie doświadczenia. Czysta Energia, 11, 58–60.
11.URE (2011). Informacja Prezesa URE nr 30/2011 w sprawie kwalifikacji biomasy na cele energetyczne z 4 października 2011 r. Pobrano z: ure.gov.pl.
12.Ustawa (1996). Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. DzU 1996, nr 132, poz. 622 z późn. zm.
13.Ustawa (2001). Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. DzU 2001, nr 62, poz. 628 z późn. zm.
14.Ustawa (2015). Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. DzU 2015, poz. 478.
15.Ustawa (2016). Ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. DzU 2016, poz. 925.
16.Żuwała, J., Kopczyński, M., Kazalski, K. (2015). Koncepcja systemu uwierzytelniania biomasy taryfikowanej w perspektywie wykorzystania paliwa na cele energetyczne. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 18 (4), 89–100.