Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Środowisko przyrodnicze obszarów wiejskich – czynnik konkurencyjności czy bariera ograniczająca rozwój?

Autorzy: Hanna Pondel
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: środowisko przyrodnicze obszary wiejskie konkurencyjność uwarunkowania środowiskowe
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (65-74)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problem odpowiedniego gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich nabiera niezwykłej wagi w powiązaniu z konkurencyjnością tych terenów. Konkurencyjność jednostek i regionów najczęściej jest wiązana ze wzrostem gospodarczym, którego klasyczne rozumienie zastępuje się jednak różnymi koncepcjami uwzględniającymi środowisko przyrodnicze. Samo występowanie zasobów i walorów środowiska przyrodniczego na danym obszarze nie jest jeszcze czynnikiem gwarantującym wzrost jego konkurencyjności i rozwój, co więcej – stan zasobów, ich jakość oraz ochrona mogą generować ograniczenia w rozwoju gminy. Celem opracowania jest prezentacja środowiska przyrodniczego jako elementu konkurencyjności obszarów wiejskich oraz ocena uwarunkowań środowiskowych wpływających na poprawę bądź ograniczenie konkurencyjności tych obszarów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bernaciak A., Ograniczanie antropogenicznych obciążeń środowiska jako czynnik trwałego i zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
2.Hakuć-Błażowska A., Turkowski K., Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju turystyki w regionie warmińsko-mazurskim, w: Środowiskowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, red. K. Michałowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 20
3.Heffner K., Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. Uwarunkowania, czynniki, skutki, w: Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej, red. S. Sokołowska, A. Bisaga, Wy
4.Kołoszko-Chomentowska Z., Środowisko lokalne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, w: Samorządy i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, red. M. Adamowicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006.
5.Kruk H., Znaczenie przyrodniczej konkurencyjności regionu dla trwałego i zrównoważonego rozwoju, w: Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego, red. K. Michałowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok
6.Pondel H., Środowisko przyrodnicze jako element konkurencyjności obszarów wiejskich, w: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów, red. E. Małuszyńska, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013.
7.Ramowy plan działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego w Polsce na lata 2014– 2020, MRiRW, Warszawa 2014, www.minrol.gov.pl.
8.Sawicki B., Mazurek-Kusiak A.K., Agroturystyka w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin 2010.
9.Zegar J.S., Konkurencyjność społeczno-ekonomiczna w rolnictwie – wybrane problemy, konferencja Konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, IERiGŻ PIB, Pułtusk, 5–7 grudnia 2011, www.ierigz.waw.pl.