Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/1-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/1 2017
Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na innowacyjność przedsiębiorstw

Autorzy: Wojciech Leoński
Uniwersytet Szczeciński

Roman Tylżanowski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) innowacyjność innowacje
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (59-68)
Klasyfikacja JEL: L14 L21 M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wprowadzenie innowacji może być istotnym czynnikiem sukcesu dla przedsiębiorstwa, gdyż w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność. Przeprowadzone przez różne instytucje badania dowodzą, że polskie przedsiębiorstwa charakteryzują się relatywnie niskim poziomem innowacyjności. Wydaje się, że jedną z dostępnych metod poprawy innowacyjności może być zastosowanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób działalność społecznie odpowiedzialna przedsiębiorstwa może kreować innowacyjność. W pierwszej części opracowania przedstawiono CSR i innowacyjność w ujęciu teoretycznym. W dalszej części dokonano analizy związku pomiędzy CSR a innowacyjnością, a także zaprezentowano dobre praktyki w przedmiotowym zakresie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
2.Coombs, T., Holladay, S.J. (2015). Two minute drill – video games and social media to advance CSR. W: A. Adi, G. Grigore, D. Crowther (red.), Corporate social responisibility in the digital area (s. 127–142). Bingley: Emeral Group Publishing Limited.
3.GUS (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2015.
4.Decyk, K., Juchniewicz, M. (2012). Kompetencje mikroprzedsiębiorców jako wewnętrzna determinanta innowacyjności. Współczesne Zarządzanie, 4, 37–45.
5.Raport 2012. Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki (2013). Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pobrane z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/
6.uploads/2014/02/Raport-Odpowiedzialny-biznes-w-Polsce-2012_Dobre-praktyki-13651704581.pdf.
7.Jeżak, J. (2014). Innowacyjność a specyfika firm rodzinnych. W: J. Jeżak (red.), Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne problemy rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
8.Kromer, B. (2014). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw. Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 180 (2), 131–140.
9.Luo, X., Du, S. (2015). Odpowiedzialne firmy wytwarzają więcej nowych produktów. Pobrane z: https://www.hbrp.pl/b/odpowiedzialne-firmy-wytwarzaja-wiecej-nowychproduktow/8o9x8iOk (01.02.2017).
10.Marciniak, S. (2010). Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Warszawa: C.H. Beck.
11.Międzynarodowa Organizacja Certyfikująca (2010). ISO 26000. Odpowiedzialność społeczna. Pobrane z: http://biznesodpowiedzialny.pl/pliki/normy/discovering_iso_26000PL.pdf.
12.OECD i Komisja Europejska (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa.
13.Porter, M.E., Kramer, M.R. (2006). Strategy and society. The link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review, December, 78–92.
14.Pyszka, A. (2011). CSR jako narzędzie pobudzania przedsiębiorstwa do poszukiwania innowacyjnego modelu działania. Współczesne Zarządzanie, 4, 98–108.
15.Sładkiewicz, D., Wanicki, P. (2016). Istota społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 436, 253–260.
16.Stawicka, E. (2016). Koncepcja społecznej odpowiedzialności w biznesie jako źródło innowacyjności. Studia i Prace WNEiZ, 44 (2), 315–329.
17.Zadura-Lichota, P. (2015). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
18.http://newsroom.electrolux.com/pl/tag/ekologiczne-odkurzacze/.
19.https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/wsparcie/obsluga-klientow-niepelnosprawnych.