Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/1 2017
Szkolnictwo zawodowe w powiatach grodzkich i ziemskich województwa zachodniopomorskiego – wyniki badań

Autorzy: Beata Bieszk-Stolorz
Uniwersytet Szczeciński

Anna Gdakowicz
Uniwersytet Szczeciński

Iwona Markowicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: szkolnictwo zawodowe ankieta pracodawcy
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (97-110)
Klasyfikacja JEL: I23 J24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest diagnoza potrzeb i oferty szkół województwa zachodniopomorskiego w obszarze szkolnictwa zawodowego przeprowadzona na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego jako jeden z etapów badania na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Badania ilościowe zrealizowano metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety i technik PAPI oraz CATI. Ankieta składa się z 24 pytań (zamkniętych i otwartych). Respondenci oceniali kadrę dydaktyczną, infrastrukturę oraz współpracę z pracodawcami. Wyniki badań przedstawiono według powiatów grodzkich i ziemskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gajdos, A., Żmurkow-Poteralska, E. (2014). Prognoza liczby pracujących według zawodów
2.w Polsce. Polityka Społeczna, 1, 14–20.
3.Gołaszewska-Kaczan, U. (2014). Działania podnoszące poziom kapitału ludzkiego w nowej
4.perspektywie finansowania 2014–2020. Optimum. Studia Ekonomiczne, 6 (72),
5.91–104.
6.Goźlińska, E., Kruszewski, A. (2013). Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce – raport. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
7.Jeruszka, U. (red.) (2012). Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian. Warszawa: IPiSS.
8.Kabaj, M. (2011). System kształcenia zawodowego i kierunki jego doskonalenia w warunkach integracji i wzrostu konkurencyjności. Diagnoza i elementy programu szerszego wdrożenia dualnego systemu kształcenia w Polsce. Warszawa: Związek Rzemiosła Polskiego.
9.Kryńska, E. (2014). Od redaktora tematycznego numeru. Polityka Społeczna, 1, 1.
10.Lis, S., Skuza, K. (2015). Zmiany edukacyjnych aspiracji Polaków w okresie transformacji systemowej. Optimum. Studia Ekonomiczne, 3 (75), 46–60.