Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/3 2018
Wpływ programu Rodzina 500+ na poziom życia gospodarstw domowych wychowujących dzieci i jego samoocenę w Polsce w 2016 roku

Autorzy: Krystyna Hanusik
Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny

Urszula Łangowska-Szczęśniak
Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny
Słowa kluczowe: gospodarstwa domowe poziom życia gospodarstw domowych nierówności poziomu życia świadczenie wychowawcze
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:15 (123-137)
Klasyfikacja JEL: D12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań gospodarstw domowych w Polsce dotyczących wybranych uwarunkowań samooceny ich sytuacji materialnej. W szczególności uwzględniono wprowadzone w kwietniu 2016 roku świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+. W tym celu przeprowadzono analizę porównawczą relacji między samooceną a dochodami, wydatkami konsumpcyjnymi i wybranymi charakterystykami gospodarstw zaliczanych do grupy wychowujących dzieci. Analiza wykazała, że istnieje silna zależność oceny własnej sytuacji ekonomic znej gospodarstw zarówno od uzyskiwanych dochodów, jak i wydatków konsumpcyjnych. Dochody z tytułu świadczenia wychowawczego okazały się istotnym czynnikiem poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych mających dzieci, a w efekcie wpłynęły na samoocenę ich sytuacji materialnej. Wzrost dochodów tej grupy gospodarstw domowych w niewielkim stopniu wpłynął na zmianę struktury wydatków konsumpcyjnych. W badaniach zastosowano metody analizy statystycznej. W artykule wykorzystano źródłowe dane z badań panelowych budżetów gospodarstw domowych w Polsce w 2016 roku prowadzonych przez GUS.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bywalec, Cz. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
2.Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., Słaby, T., Witek, J. (2013). Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
3.Golinowska, S. (1997). Polska bieda II. Kryteria – ocena – przeciwdziałanie. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
4.Hanusik, K., Łangowska-Szczęśniak, U. (2013). Determinanty i przejawy wzrostu dobrobytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie 1994–2010. W: K. Hanusik, A. Dudek (red.), Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce. Kierunki rozwoju i ich przyczyny (s.79–95). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
5.Hanusik, K., Łangowska-Szczęśniak, U. (2014). Determinanty poziomu i zróżnicowania dobrobytu gospodarstw domowych w Polsce w latach 2004–2012. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2 (35), 311–327.
6.Łangowska, U. (1993). Społeczno-gospodarcze uwarunkowania konsumpcji w Polsce w latach 1970–1990 w układzie przestrzennym. Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu.
7.Warzywoda-Kruszyńska, W., Kośmiński, E., Januszek, H. (red.) (2001). Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. Socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu.