Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/1-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/1 2017
Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce po transformacji gospodarczej

Autorzy: Iwona Foryś
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: mieszkania spółdzielnia własność
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (31-41)
Klasyfikacja JEL: K25 R20 R38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule analizowano zmiany w aktywności spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, zwłaszcza po 1990 roku, w którym miały miejsce przekształcenia ustrojowe oraz znaczące przeobrażenia w dążeniu do własności mieszkań. W ślad za wejściem do gospodarki rynkowej w znaczącym zakresie został sprywatyzowany państwowy i komunalny zasób mieszkaniowy. Mieszkanie stało się dla wielu przedmiotem obrotu rynkowego, w tym również formą inwestowania. Spowodowało to odejście od spółdzielczości mieszkaniowej, które przejawiało się w coraz mniejszej dynamice powstawania nowych spółdzielni w stosunku do lat powojennych. W badaniu analizowano dynamikę zakładania nowych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce po II wojnie światowej, które są nadal aktywne 20 kwietnia 2017 roku. Wykazano, iż najtrwalsze są spółdzielnie powstałe w latach 90. ubiegłego wieku, które działały pod rządami ustaw przywracających spółdzielniom mieszkaniowym swobodę inwestowania. Do analizy badanego zjawiska wykorzystano dane z systemu REGON. Spółdzielnie analizowano z uwagi na liczbę zatrudnionych, wykazując, że najwięcej jest tych zatrudniających do dziewięciu osób, co najczęściej stanowi również konsekwencję wielkości zasobu mieszkaniowego danej spółdzielni.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andrzejewski, A. (1977). Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1919–1974. Warszawa: PWE.
2.Brodziński, M.G., Jankowski, J. (2004). Mieszkalnictwo w gospodarce rynkowej, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczości mieszkaniowej. Warszawa: Krajowa Rada Spółdzielcza.
3.Foryś, I. (2011). Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
4.Foryś, I., Nowak, M., (2012). Spółdzielnia czy wspólnota? Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi. Warszawa: Poltext.
5.Foryś, I. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie dynamiki wybranych wskaźników budownictwa mieszkaniowego w Polsce w latach 2003–2013. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 826, Studia i Prace WNEiZ, 37, 75–88.
6.Goryński, J. (1971). Polityka budowlana w Polsce Ludowej. Warszawa: PWE.
7.Goryński, J. (1975). Mieszkanie wczoraj, dziś i jutro. Warszawa: Wiedza Powszechna.
8.Harloe, M. (1995). The People’s Home: Social Rented Housing in Europe and America. Oxford: Blackwell.
9.Kozerska E., Sadowski, P., Szymański, A. (red.) (2008). Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym. Opole: Wyd. UO.
10.Kulesza, H. (1990). System zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w Polsce. Warszawa: Wyd. IGPiK.
11.Skotarczak, T. (red.) (2008). Zmiany zachodzące w spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. Szczecin: PrintGroup.
12.Szczepański, J. (1963). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.
13.Ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Dz.U. 2001, nr 4, poz. 27.