Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/1-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/1 2017
Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim na tle Polski

Autorzy: Iwona Markowicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rynek pracy województwa Polski aktywność zawodowa zatrudnienie bezrobocie
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (191-204)
Klasyfikacja JEL: E24 J01 J20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesne teorie rynku pracy wskazują na regionalną niejednorodność tego rynku. Celem artykułu jest analiza przestrzennego zróżnicowania wskaźników rynku pracy w województwach Polski w 2016 roku, ze szczególnym wskazaniem pozycji województwa zachodniopomorskiego. W analizie tej zastosowano dwa podejścia: analizę stanu i analizę przepływów. Wyniki wskazują na słabą sytuację województwa zachodniopomorskiego z pewnymi pozytywnymi symptomami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieszk-Stolorz, B. (2013). Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia. Szczecin: Volumina.pl.
2.Bieszk-Stolorz, B., Markowicz, I. (2016). Młodzi na rynku pracy w Szczecinie – tablice trwania w bezrobociu. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (Quantitative Methods in Economics), XVII (3), 108–119.
3.Gołata, E. (2004). Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
4.Góra, M., Sztanderska, U. (red.) (2006). Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy. Przewodnik. Warszawa: Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz.
5.Hrynkiewicz, J. (2014). Problem pracy kluczem do rozwiązania kwestii społecznej. W: J. Hrynkiewicz (red.), Praca i płaca, Państwo i rynek (s. 11–29). Warszawa: ISNS Uniwersytetu Warszawskiego.
6.https://bdl.stat.gov.pl (10.04.2017).
7.http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database (10.04.2017).
8.Jarmołowicz, W., Knapińska, M. (2011). Współczesne teorie rynku pracy a mobilność i przepływy pracowników w dobie globalizacji. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 9, 123–144.
9.Knapińska, M. (2009). Przepływy pracowników w świetle makro- i mikroekonomicznych teorii rynku pracy. W: T. Bernat (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki (s. 176–187). Szczecin: PrintGroup.
10.Komisja Europejska (2010). EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela, 3.3.2010KOM(2010) 2020.
11.Kotowska, I., Podogrodzka, M. (1995). Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce 1990–94. W: U. Sztanderska (red.), Rynek pracy w Polsce 1993–94 (s. 56–68). Warszawa: Raport IPiSS nr 9.
12.Kryńska, E. (2000). Mobilność zasobów pracy w wybranych teoriach rynku pracy. W: E. Kryńska (red.), Mobilność zasobów pracy (s. 5–32). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
13.Kryńska, E. (2012). Wdrażanie koncepcji elastyczności i bezpieczeństwa na rynku pracy w warunkach przemian demograficznych. Studia Ekonomiczne, 103, 195–202.
14.Kwiatkowski, E. (2005). Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Malarska, A. (2000). Bezrobocie w Polsce w ujęciu regionalnym. Studium statystyczne. Łódź: Wyd. UŁ.
16.Markowicz, I. (2012). Statystyczna analiza żywotności firm. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
17.Ministerstwo Gospodarki (2016). Krajowy Program Reform, Europa 2020. Pobrane z: www.mg.gov.pl (10.04.2017).
18.Ratajczak, M. (red.) (2005). Współczesne teorie ekonomiczne. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
19.Rządowa Rada Ludnościowa (2016). Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2015–2016. Warszawa.
20.Sowińska, A. (2012). Samobójstwo jako konsekwencja niskiej jakości życia w sytuacji bezrobocia. Studia Ekonomiczne, 98, 163–177.
21.Wiśniewski, Z., Zawadzki, K. (red.) (2010). Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim. Toruń: WUP, UMK.