Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Knowledge management in a modern organisation
(Zarządzanie wiedzą we współczesnej organizacji)

Autorzy: Władysław Janasz
Uniwersytet Szczeciński

Krzysztof Janasz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą organizacja innowacje
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:15 (25-39)
Klasyfikacja JEL: O30 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę zarządzania wiedzą we współczesnej organizacji, koncentrując się na ich modelach, jak również na związku występującym między procesami innowacyjnymi a rozwojem wiedzy. Japońscy badacze posługują się często pojęciem „organizacyjnego” tworzenia wiedzy. Organizacja nie może jednak wytwarzać wiedzy sama, bez inicjatywy jednostek i ich grupowych interakcji. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie modeli zarządzania wiedzą w organizacji, jak również związku występującego pomiędzy procesami innowacyjnymi a rozwojem wiedzy. Opracowanie powstało na podstawie analizy literatury krajowej i zagranicznej, z wykorzystaniem wnioskowania dedukcyjnego-indukcyjnego. Zasygnalizowane kwestie wskazują na to, że problematyka zarządzania wiedzą dotyczy wielu skomplikowanych kwestii, co wynika ze złożoności tego procesu. Zarządzanie współczesnymi organizacjami staje się coraz bardziej złożone wobec określonych wyzwań, jakie niesie ze sobą przyszłość. Oznacza to konieczność poszukiwania nowych wzorców instytucjonalnych i zachowań kierowniczych w praktyce. Taka sytuacja pociąga a sobą nowe wyzwania dla organizacji, co oznacza potrzebę stałego redefiniowania misji i strategii podmiotów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chesbrough, H.W. (2002). Graceful exits and foregone opportunities: Xerox’s management of its technology spin-off companies. Business History Review, 4.
2.Chesbrough, H.W. (2003). Open innovation. The New imperative for creating and profiting from technology. Boston: Harvard Business School Press.
3.Davenport, T.H., Prusak, L. (1988). Working Knowledge – How Organizations Manage What They Know. Boston: Harvard Business School Press.
4.Dolińska, M. (2010). Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: PWE.
5.Etzkowitz, H. (2008). The Triple Helix: Industry-University-Government Innovation in Action. London: Routledge.
6.Galar, R. (2009). Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku. Scenariusz optymistyczny. In:A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (eds.), Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI w. Kraków: Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju.
7.Hatch, M.J. (2002). Teoria organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Hippel von E. (2005). Democratizing Innovation. Cambridge: MIT Press.
9.Janasz, W. (2012). Kreatywność i innowacyjność w organizacji. In: J. Wiśniewska, K. Janasz (eds.), Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju.
10.Warszawa: Difin.
11.Janasz, W. (2013). Wiedza w procesie innowacyjnym organizacji. In: J. Wiśniewska, K. Janasz (eds.), Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami. Warszawa: CeDeWu pl.
12.Janasz, W. (2016). Wyzwania i dylematy zarządzania współczesnymi organizacjami. In: J. Wiśniewska, K. Janasz (eds.), Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce.
13.Warszawa: CeDeWu.pl.
14.Janasz, W., Kozioł-Nadolna, K. (2011). Innowacje w organizacji. Warszawa: PWE.
15.Kozioł-Nadolna, K. (2012). Modele zarządzania innowacjami w XXI wiek. In: B. Mikuła (ed.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
16.Jasiński, A.H. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Warszawa: Difin.
17.Kubielas, S. (2009). Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
18.Majewska, M., Szulczyńska, U. (2012). Innowacje przyrostowe jako źródło postępu technologicznego w gospodarce opartej na wiedzy. Ekonomiczne Problemy Usług, 87.
19.Merx-Chermin, M., Nijhof, W.J. (2005). Factors Influencing Knowledge Creation and Innovation in an Organization. Journal of European Industrial Training, 2 (29), 135–147.
20.Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A., Potocki, A. (2002). Zarządzanie przedsiębiorstwem XX wieku. Warszawa: Difin.
21.Morawski, M. (2005). Ilościowe zarządzanie wiedzą – podejście zachodnie. In: K. Perechuda (ed.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
22.Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa: Poltext.
23.OECD (2011). Science, Technology and Industry Scoreboard, Innovation and Growth in Knowledge Economies. OECD Raport.
24.Open Source – zastosowanie otwartego podejścia w procesach innowacyjnych. Retrieved from: http://www.pi.gov.pl/parp/chapter86197 (9.11.2011).
25.Polska 2030. Wyzwania rozwojowe [Poland 2030. Development Challenges]. Warsaw: The Chancellery of the Prime Minister.
26.Rózga-Luter, R. (2004). Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój regionalny na przykładzie regionu środkowego Meksyku. Studia Regionalne i Lokalne, 1.
27.Rybiński, K. (2007). Globalizacja w trzech odsłonach, offshoring – globalne nierównowagi – polityka pieniężna. Warszawa: Difin.
28.Soszyńska, E. (2012). Modernizacja technologiczna, potencjał społeczny a wzrost gospodarczy – wnioski dla Polski. In: M.G. Woźniak (ed.), Gospodarka Polski 1990–2011. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
29.Tidd, J., Bessant, J. Pavitt, K. (2005). Managing Innovation. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
30.Wawrzyniak, B. (1999). Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku. Warszawa: Poltext.