Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Innowacje otwarte w MSP

Autorzy: Ryszard Borowiecki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Tomasz Kusio
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Barbara Siuta-Tokarska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: innowacje otwarte innowacyjność gospodarka sieci klastry MSP przedsiębiorczość
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:16 (71-86)
Klasyfikacja JEL: O30 O31 M20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zagadnienie opracowywania oraz wdrażania nowatorskich rozwiązań stanowi obszar badawczy w literaturze przedmiotu, który wskazywany jest jako wykraczający poza nurt normatywny w temacie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw wraz z pojawieniem się rozważań na temat potrzeby intensywności innowacyjnej organizacji. W tym kontekście tak zwana innowacyjność otwarta zyskuje na znaczeniu ze względu na konieczność bardziej intensywnego wykorzystania zewnętrznych źródeł nowatorskich rozwiązań w podmiotach gospodarczych. Intensywność innowacyjna, choć odnosi się do różnych pod względem klasy wielkości przedsiębiorstw, to jest zarówno dużych, jak i średnich, małych, a nawet mikroprzedsiębiorstw, to jednak w kontekście podmiotów sektora MSP stanowi szczególnie ważny problem, biorąc pod uwagę większy poziom zapotrzebowania na zewnętrzne zasoby wiedzy w tych jednostkach. W niniejszym artykule podjęto rozważania z zakresu innowacji otwartych w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw. Podkreślono znaczenie współpracy MSP z interesariuszami z otoczenia bliższego i dalszego, którzy stanowią źródła wiedzy dla powstawania w nich nowatorskich rozwiązań. Coraz większa otwartość procesów innowacyjnych kierunkuje postrzeganie gospodarki już nie jako wyłącznie gospodarki opartej na wiedzy, ale „gospodarki sieci”. Celem opracowania jest prezentacja rozważań dotyczących innowacji otwartych oraz odniesienia ich do innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Tworzywem dla powstania artykułu była krytyczna analiza literatury krajowej oraz zagranicznej, z uwzględnieniem wyników badań empirycznych. Przeprowadzona analiza danych empirycznych dotyczących przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce dowodzi, iż innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce odbiega istotnie ujemnie od średniej w krajach Unii Europejskiej. To z kolei wskazuje na pilną potrzebę poprawy ukierunkowanej na innowacyjność w tych podmiotach, a w szczególności innowacje otwarte w MSP, biorąc pod uwagę potencjał innowacyjny tych przedsiębiorstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badowska, S., Rogala, A. (2016). Konsumencka innowacyjność a zachowania konsumentów seniorów – wyniki badań. Problemy Zarządzania, 14/1, 2 (59), 204–223.
2.Baruk, J. (2013). Innowacje jako czynnik sukcesu organizacji. Zarządzanie i Finanse/Journal of Management and Finance, 4/1, 7–16.
3.Borowiecki, R., Kusio, T. (2016). Determinanty rozwoju innowacyjności sektora MSP. Organizacja i Kierowanie, 3 (173), 11–24.
4.Borowiecki, R., Kusio, T. (2017). Zarządzanie wiedzą w sieci – kontekst strategiczny. W: S. Sopińska, P. Wachowiak (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego (s. 195–210). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
5.Borowiecki, R., Dziura, M. (2010). Innovation Policies in the Financial Crisis. Organization and Management, 1 (139), 199–211.
6.Borowiecki, R., Siuta-Tokarska, B. (2017). Problemy innowacyjności gospodarki Polski, ze szczególnym uwzględnieniem działalności badawczo-rozwojowej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 50 (2), 163–176.
7.Buganza, T., Verganti, R. (2009). Open Innovation Process to Inbound Knowledge. Collaboration with Universities in Four Leading Firms. European Journal of Innovation Management, 12 (3), 306–325.
8.Chesbrough, H. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press.
9.Dibrell, C., Davis, P., Craig, J. (2008). Fueling Innovation through Information Technology in SMEs. Journal of Small Business Management, 46 (2), 203–218.
10.Drewniak, R., Karaszewski, R. (2017). Wymiana wiedzy między przedsiębiorstwami w aliansie strategicznym – rola i znaczenie łańcucha wartości wiedzy i synergicznych sieci wiedzy. Przegląd Organizacji, 6, 3–11.
11.Duda, J. (2015). Innowacje w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich MSP. W: A. Francik, L. Lesakova, K. Szczepańska-Woszczyna (red.), Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój (s. 85–100). Dąbrowa Górnicza: Wyd. WSB.
12.Eveleens, C. (2010). Innovation Management: A Literature Review of Innovation Process Models and Their Implications. Nijmegen, NL: Radboud Universiteit.
13.Głodek, P., Wiśniewska, M. (2015). Uczelniany scouting wiedzy jako element systemu komercjalizacji wiedzy w ramach uczelni wyższej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 891, 279–292.
14.GUS (2016). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013–2015. Warszawa.
15.Inauen, M., Schenker-Wicki, A. (2011). The Impact of Outside-In Open Innovation on Innovation Performance. European Journal of Innovation Management, 14 (4), 496–520.
16.Innovation Union Scoreboard 2013 (2013). European Union.
17.Innovation Union Scoreboard 2015 (2015). European Union.
18.Janasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
19.Jędrych, E., Szczepańczyk, M. (2017). Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez innowacje otwarte. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula Ekonomia, XIII, Konkurencyjność MSP, 51 (6), 5–17.
20.Klimek, J. (2013). Wpływ przywództwa na procesy innowacyjne w organizacji. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 4, 5–10.
21.Kotsemir, M., Meissner, D. (2013). Conceptualizing the Innovation Process – Trends and Outlook. MPRA Working Papers no. 46504. Moskwa: National Research University Higher School of Economics.
22.Kozioł-Nadolna, K. (2012). Modele zarządzania innowacjami w XXI wieku. W: B. Mikuła (red.), Historia i powstanie nauk o zarządzaniu (s. 295–302). Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
23.Lachiewicz, S., Matejun, M., Walecka, A. (red.) (2013). Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Warszawa: WNT.
24.Low, D., Chapman, R. (2007). Inter-relationships between Innovation and Market Orientation of SMEs. Management Research News, 30 (12), 878–891.
25.Pełszyński, J. (2015). Interdyscyplinarne miejsca pracy w MSP: od projektu do produktu. W: A. Francik, L. Lesakova, K. Szczepańska-Woszczyna (red.), Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój (s. 225–234). Dąbrowa Górnicza: Wyd. WSB.
26.Penc, J. (2003). Menedżer w działaniu. Sekrety prowadzenia biznesu. T. 1. Warszawa: C.H. Beck.
27.Rotwell, R. (1994). Towards the Fifth-generation Innovation Process. International Marketing Review, 11 (1), 7–31.
28.Siuta-Tokarska, B. (2015). Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Analiza i ocena wyników badań. Warszawa: Difin.
29.Sopińska, A. (2013). Otwarte innowacje bazujące na mądrości „tłumu” – podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa. Zarządzanie i Finanse, 4 (1), 287–302.
30.Sopińska, A., Wachowiak, P. (2016). Innowacyjność przedsiębiorstw działających w Polsce. Przegląd Organizacji, 5, 17–22.
31.Tylżanowski, R. (2016). Kompetencje pracowników a procesy transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce. Studia i Prace WNEiZ US, 43/1, 219–229.
32.Zając, P. (2015). Controlling w zarządzaniu kapitałem ludzkim w wymiarze międzynarodowym. W: U. Wąsikiewicz-Rusnak (red.), Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki (s. 191–211). Dąbrowa Górnicza: Wyd. WSB.
33.Ziemba, E., Eisenbardt, M. (2016). Analiza wykorzystania kanałów komunikacji online w dzieleniu się wiedzą prosumentów. Przegląd Organizacji, 11, 42–50.