Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-42
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane w zarządzaniu telepracą

Autorzy: Bogusława Ziółkowska
Politechnika Częstochowska

Karolina Karbownik
Słowa kluczowe: telepraca zarządzanie telepracownikami technologie informacyjnokomunikacyjne
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:11 (543-553)
Klasyfikacja JEL: M21 M54 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Globalizacja, zmienność, elastyczność, a zwłaszcza rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, sprawiają, że pracownicy mogą wykonywać zadania wynikające z umowy o pracę na odległość, na przykład w miejscu swojego zamieszkania, w formie telepracy. Nowoczesne technologie informatyczne, sposoby i formy gromadzenia danych oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich przesyłu powodują, że telepraca jest coraz częściej wykorzystywana w przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest identyfikacja aplikacji i systemów informatycznych, form komunikowania się na odległość sprzyjających rozwojowi telepracy oraz ocena ich znaczenia w zarządzaniu telepracownikami i wykonywaniu swojej pracy przez telepracownków. Hipoteza badawcza brzmi: narzędzia informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane w telepracy sprzyjają jej upowszechnieniu, ale w określonych warunkach mogą nieść zagrożenie braku integracji pracowników z zespołem pracowniczym i kulturą przedsiębiorstwa, odhumanizowania telepracy, uczynienia jej anonimową, a to sprzyja spadkowi jej efektywności. W wyniku przeprowadzonych studiów literaturowych oraz prac badawczych, w tym z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego, stwierdzono, że współcześnie telepraca może mieć zastosowanie do wykonywania zadań coraz bardziej złożonych, na coraz bardziej zróżnicowanych stanowiskach pracy wymagających różnorodnych kwalifikacji i umiejętności. Jednak z opinii samych telepracowników wynika, że poza zdalnym wykonywaniem obowiązków, z czego bardzo są zadowoleni i dobrze radzą sobie z innowacyjnymi narzędziami informatyczno-komunikacyjnymi, dla większej motywacji i samozadowolenia potrzebują także bardziej bezpośrednich kontaktów z przełożonymi i współpracownikami, oczekują doskonalenia kanałów i form komunikowania się, dedykowanych im spersonifikowanych systemów motywacyjnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.GUS (2017). Extranet. Pobrane z: http://stat.gov.pl/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5942.htm (13.10.2017).
2.Janiec, M., Czerniak, K., Kreft, W., Piontek, R. (2006). Prowadzenie działalności biznesowej z wykorzystaniem telepracy. Warszawa: PARP.
3.Karbowska, S. (2008). Telepraca jako przedmiot Porozumienia Ramowego z dnia 16 lipca 2002 r. Zeszyty Prawnicze UKSW, 8 (1), 205–225.
4.Knosala, R. (2007). Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE.
5.Krawczyk-Sokołowska, I., Mesjasz-Lech, A., Nowicka-Skowron, M. (2017). Rynek pracy a systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W: K. Jędralska, W. Dyduch (red.), Nauki o zarządzaniu. Dokonania, trendy, wyzwania (s. 236–246). Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
6.Kucharska, A. (2016). Co to jest i na czym polega telepraca? Pobrane z: http://www.infor.pl/prawo/praca/formy-zatrudnienia/230029,Co-to-jest-i-na-czym-polega-telepraca.html (27.12.2016).
7.Sołoma, L.(1999). Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia. Olsztyn: Wyd. UW-M.
8.Sroka, H., Kisielnicki, J. Pańkowska, M. (2012). Zintegrowane systemy informatyczne. Warszawa: PWN.
9.Swanson, K. (2017). Development and Management of a Computer-Centered Database. Pobrane z: http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/662956.pdf”http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/662956.pdf (13.10.2017).
10.Ustawa z 27.08.2007 o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. nr 181, poz. 1288.
11.Ziółkowska, B. (2013). Zarządzanie procesami tworzenia wartości w przedsiębiorstwie. Perspektywa wirtualizacji. Częstochowa: Wyd. Politechniki Częstochowskiej.