Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/3-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/3 2018
Sprawiedliwość wynagradzania a zaangażowanie pracowników

Autorzy: Marta Juchnowicz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Kapitału Ludzkiego

Hanna Kinowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Kapitału Ludzkiego
Słowa kluczowe: wynagradzanie sprawiedliwość organizacyjna zaangażowanie
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (199-209)
Klasyfikacja JEL: J31 M52 M54
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza związków między zaangażowaniem pracowników i sprawiedliwością wynagradzania. Ocena sprawiedliwości wymaga określenia jego istoty. Dostrzeżono konieczność redefinicji pojęcia sprawiedliwości używanego na gruncie nauk o zarządzaniu. Wskazano istotę zaangażowania i jego związki ze sprawiedliwością. Na podstawie wyników badań empirycznych dokonano diagnozy oceny sprawiedliwości wynagradzania przez polskich pracowników. Zbadano korelacje między zaangażowaniem i sprawiedliwością. Wnioski z przeprowadzonych analiz zawierają kierunki dalszych badań nad sprawiedliwością wynagradzania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adams, S. (1965). Inequity in social exchange. W: L. Berkowitz (red.), Advances in Experimental Social Psychology (s. 267–299). New York: Academic Press.
2.Aon Hewitt (2017). Trends in Global Employee Engagement. Global anxiety erodes employee engagement gains. Pobrano z: http://www.aon.com/unitedkingdom/attachments/trp/2017-Trends-in-Global-Employee-Engagement.pdf.
3.Arystoteles (1956). Etyka nikomachejska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
4.Bies, R.J. (2001). Interactional in (justice): the sacred and the profane. W: J. Greenberg, R. Cropanzano (red.), Advances in Organizational Justice (s. 89–118). Stanford: Stanford University.
5.Card, D., Mas, A., Moretti, E., Saez, E. (2012). Inequality at work: The effect of peer salaries on job satisfaction. American Economic Review, 6 (102), 2981–3003. DOI: 10.1257/aer.102.6.2981.
6.Colquitt, J.A., Conlon, D.E., Wesson, M.J., Porter, C., Ng, K.Y. (2001). Justice at the millennium: a meta-analytic review of 25 years of organizational justice research. Journal of Applied Psychology, 86, 425–445.
7.Cropanzano, R., Mitchell, M. (2005). Social exchange theory: an interdisciplinary review. Journal of Management, 6 (31), 874–899. DOI: 10.1177/0149206305279602.
8.Furnham, A. (2014). Justice at work in aid and development. W: Fairness in Aid Work Remuneration: A Human Resources Perspective. Workshop funded by ESRC/DFID, 3 April. London: University College.
9.Juchnowicz, M. (2012). Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania. Warszawa: PWE.
10.Juchnowicz, M., Kinowska, H. (2017). Strategie wynagrodzeń w różnych strategiach biznesowych. W: A. Sopińska, P. Wachowiak (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego (s. 465–478). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
11.Kinowska, H. (2009). The influence of chosen structural factors on employee engagement. Education of Economists and Managers, 3 (13), 61–76.
12.Mumford, K.A., Smith, P.N. (2012). Peer salaries and employee satisfaction in the workplace. IZA Discussion Paper, 6673. Bonn: Institute for the Study of Labor (IZA).
13.Petersen, B.K. (2014). Justice and culture in the perception of compensation fairness. Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 11, 9–24. DOI: 10.15678/AOC.2014.1102.
14.Shuck, B., Wollard, K. (2010). Employee engagement and HRD: a seminal review of the foundations. Human Resource Development Review, 1 (9), 89–110. DOI: 10.1177/1534484309353560.
15.Thibaut, J., Walker, L. (1975). Procedural Justice: A Psychological Analysis. Hillsdale: Erlbaum.
16.Turek D. (2011). Sprawiedliwość organizacyjna w przedsiębiorstwie. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 1, 41–45.
17.Wratny, J. (2015). Prawo do wynagrodzenia za pracę w świetle zasad sprawiedliwości i równości. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, 2 (62), 297–315. DOI: 10.17951/g.2015.62.2.297.