Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/2 2018
Stan zmotywowania pracowników na podstawie funkcjonujących w przedsiębiorstwach systemów motywacyjnych i oceny miejsca pracy

Autorzy: Teresa Kupczyk
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Słowa kluczowe: motywacja do pracy wynagrodzenie rozwój ocena miejsca pracy
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (195-205)
Klasyfikacja JEL: M12 O15 J30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem głównym badań było zidentyfikowanie stanu zmotywowania pracowników przedsiębiorstw na podstawie funkcjonujących w przedsiębiorstwach systemów motywacyjnych oraz oceny miejsca pracy. Przeprowadzono badania ilościowo-jakościowe, opierając się na kwestionariuszu ankiety wśród 349 osób zatrudnionych na umowę o pracę w dolnośląskich przedsiębiorstwach. Ocena przez badanych adekwatności ich wynagrodzenia wypadła na średnim poziomie. Okazało się, że wykształcenie istotnie, słabo i pozytywnie koreluje z uzależnieniem części wynagrodzenia pracowników od efektów pracy. Wiek i wykształcenie istotnie, słabo i dodatnio korelowały z wspieraniem partycypacji pracowników w procesach decyzyjnych, natomiast wykształcenie korelowało dodatnio z rozwojem pracowników poprzez szkolenia. Badani ocenili miejsce pracy na średnim poziomie. Ocena ta okazała się słabo i dodatnio korelować z wykształceniem pracowników. Zaobserwowany w próbie poziom motywacji do pracy okazał się wyższy od przeciętnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batt, R. (2002). Managing customer services: Human resource practices, quit rates, and sales growth. Academy of Management Journal, 3 (45), 587–597.
2.Borkowska, S. (2006). Motywacja i motywowanie. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. (s. 317–353). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Buckingham, M., Clifton, D. (2003). Teraz odkryj swoje silne strony. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
4.Burkiewicz, M. (2003). Rola zaangażowania pracowników w strategii ZZL. Warszawa: PRET.
5.Ciekanowski, Z. (2012). Czynniki i instrumenty kształtujące motywację. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, 93, 87–101.
6.Dolot, A. (2014). Wybrane czynniki motywowania do pracy w świetle badań empirycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 71 (1917), 63–73.
7.ECS (2009). Europejskie badanie przedsiębiorstw. European Company Surveys (ECS). Pobrane z: https://www.eurofound.europa.eu/pl/surveys/european-company-surveys/ european-company-survey-2009/ecs-2009-methodology (15.02.2018).
8.Edenred (2016). Barometr Pracownika Edenred-IPSOS: samopoczucie i motywacja pracowników. Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP). Pobrane z: http://ccifp.pl/barometr-pracownika-edenred-ipsos-samopoczucie-i-motywacja-pracownik%C3%B3w (15.02.2018).
9.Edmans, A. (2012). The link between job satisfaction and firm value, with implications for corporate social responsibility. Academy of Management Perspectives, 4 (26), 1–19.
10.GUS (2017a). Bezrobocie rejestrowane. I–III kwartał 2017 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
11.GUS (2017b). Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2017 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
12.Hammersley, M., Atkinson, P. (2000). Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
13.Harter, J.K., Schmidt, F.L., Agrawal, S., Plowman, S.K., Blue, A. (2016). The Relationship Between Engagement at Work and Organizational Outcomes. 2016 Q12. Meta-Analysis: Ninth Edition. Gallup. Pobrane z: http://www.workcompprofessionals.com/advisory/2016L5/august/MetaAnalysis_Q12_ResearchPaper_0416_v5_sz.pdf (15.02.2018).
14.IDEA! HC (2016). Motywacje menedżerów 2016. IDEA! Human Capital. Pobrane z: http:// www.idea-hc.pl/badanie-motywacje-menedzerow-2016 (15.02.2018).
15.ILO (2017). World Employment and Social Outlook: Trends 2017. Geneva: International Labour Office.
16.Juchnowicz, M. (2002). Motywowanie pracowników w inteligentnej organizacji. W: A. Sajkiewicz (red.), Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność (s. 121– 122). Warszawa: Wydawnictwo Poltex.
17.Karaś, R. (2009). Teorie motywacji w zarządzaniu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
18.Kopertyńska, M.W. (2009). Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
19.Kotler, Ph. (2005). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. Likert, R. (1965). Motywacyjny aspekt zmodyfikowanej teorii organizacji i kierownictwa. W: M. Haire (red.), Nowoczesna teoria organizacji (s. 16–24). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
20.ManpowerGroup (2018). Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia. Polska. Raport z badania ManpowerGroup. I kwartał 2018 roku. Pobrane z: http://www.manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2017/12/Barometr_Manpower_Perspektyw_ Zatrudnienia_Q1_18_PL_www.pdf (15.02.2018).
21.Penc, J. (1998). Motywowanie w zarządzaniu. Kraków: Profesjonalna Szkoła Biznesu.
22.Pierścieniak, A., Krent, D., Jakieła, K. (2013). Motywacja wewnętrzna jako kluczowy czynnik zaangażowania pracownika. Przedsiębiorstwo i Region, 5, 38–47.
23.Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – zasoby. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
24.Skowron, Ł., Fojutowski, Ł., Sak-Skowron, M. (2011). Badanie poziomu motywacji i satysfakcji pracowników z wykorzystaniem modelu ścieżkowego. W: J. Garczarczyk, R. Skikiewicz (red.), Metody pomiaru i analizy rynku usług. Dylematy badawcze (s. 99–109). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
25.Tarka, P. (2015). Własności 5- i 7-stopniowej skali Likerta w kontekście normalizacji zmiennych metodą Kaufmana i Rousseeuwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 385, 286–295. DOI: 10.15611.
26.Wagner, R., Harter, J.K. (2006). 12: The elements of great managing. New York: Gallup Press. WTW (2017). 2017 Global Benefits Attitudes Survey. The employee voice: more security, more flexibility, more choice. Willis Towers Watson. Pobrane z: https://www. eurofound.europa.eu/pl/surveys/european-company-surveys/european-company-survey-2009/ecs-2009-methodology (15.02.2018).
27.Zając, S. (2014). Wpływ motywowania pracowników na jakość i efektywność pracy w przedsiębiorstwie. Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ im. Stanisława Pigonia, 67, 185–202.