Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Wybrane determinanty zróżnicowania samooceny poziomu życia gospodarstw domowych (na przykładzie polski w 2013 r.)

Autorzy: Krystyna Hanusik
Uniwersytet Opolski

Urszula Łangowska-Szczęśniak
Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe: gospodarstwa domowe poziom życia gospodarstw domowych nierówności poziomu życia
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:16 (107-122)
Klasyfikacja JEL: D12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań gospodarstw domowych w Polsce dotyczących wybranych uwarunkowań samooceny ich sytuacji materialnej. W tym celu przeprowadzono analizę porównawczą relacji między samooceną a dochodami, wydatkami konsumpcyjnymi i wybranymi charakterystykami gospodarstw zaliczanych do poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych. Analiza ekonometryczna wykazała, że istnieje silna zależność oceny własnej sytuacji ekonomicznej gospodarstw zarówno od uzyskiwanych dochodów, jak i wydatków konsumpcyjnych. Na podkreślenie zasługuje też istotny wpływ grupy odniesienia, za którą uznano grupę społeczno-ekonomiczną gospodarstw domowych, na samoocenę sytuacji materialnej. W badaniach zastosowano metody analizy statystycznej i modelowanie ekonometryczne. W artykule wykorzystano źródłowe dane z badań panelowych budżetów gospodarstw domowych w Polsce w 2013 roku prowadzonych przez GUS.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bywalec, C. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: C.H. Beck.
2.Hanusik, K., Łangowska-Szczęśniak, U.(2015). Ubóstwo a zamożność ludności w Polsce w świetle badań budżetów gospodarstw domowych. Europa Regionum, XXV, 109–124.
3.Panek, T. (2007). Statystyka społeczna. Warszawa: PWE.
4.Picketty, T. (2015). Ekonomia nierówności. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
5.Rawls, J. (2009). Teoria sprawiedliwości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Sen, A.K. (2000). Nierówności. Dalsze rozważania. Kraków–Warszawa: Znak i Fundacja im. Stefana Batorego