Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Systemy motywacyjne członków zarządów spółek giełdowych w Polsce. Studium przypadku

Autorzy: Danuta Kopycińska
Uniwersytet Szczeciński

Radosław Wiśniewski
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Grani cznej w Koszalinie
Słowa kluczowe: systemy motywacyjne kadra zarządzająca spółki giełdowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:24 (167-190)
Klasyfikacja JEL: D23 J53 M54
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Prawidłowo skonstruowany system motywacyjny powinien być systemem skutecznym tak z punktu widzenia organizacji, jak i z punktu widzenia pracownika. Skuteczność ta jest szczególnie istotna w organizacjach mających wpływ na gospodarkę całego kraju, do których to organizacji należą niewątpliwie spółki giełdowe. Celem głównym niniejszego opracowania jest przedstawienie oceny członków zarządów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dotyczących struktury i skuteczności stosowanych wobec nich systemów motywacyjnych. Celem dodatkowym natomiast jest konfrontacja subiektywnych opinii z empiryczną weryfi kacją zależności między wynagrodzeniem członków zarządu a realizacją celów ekonomicznych spółek. Podstawową metodą badań była metoda studium przypadku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Apanowicz, J. (2000). Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania. Gdynia: Bernardinum.
2.Campell, K., Jeżak, J., Bohdanowicz, L., (2006). Czynniki wpływające na wysokość wynagrodzeń zarządów polskich spółek giełdowych w świetle założeń teorii agenta: raport z badań. Organizacja i Kierowanie, 4.
3.Czerska, M. (2001). Motywacja. W: , A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz. Zarządzanie organizacjami. Dom Organizatora.
4.Creswell, J. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions. Thousand Oaks: SAGE.
5.Czakan, W. (2011). Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu. W: W. Czakan (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu.
6.Davis, M.L., Edge, J.T. (2004). Executive Compensation: The professional’s Guide to Current Issues & Practices. San Diego: Windsor.
7.Gableta, M. (2003). Człowiek w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
8.Gruszczyńska-Malec, G., Rutkowska, M. (2005). Od satysfakcji do motywacji (i odwrotnie). Personel, październik.
9.Kopycińska, D. (1992a). Co dalej z motywacją do pracy? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 97.
10.Kopycińska, D. (1992b). Formalny system motywacyjny a motywacja do pracy w polskiej gospodarce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
11.Lusthaus, C. (2002). Organizational assessment, International Development Research. Ottawa: Centre.
12.Pocztowski, A. (2000). Od wizji do realizacji. Personel i Zarządzanie, sierpień.
13.Sztumcki, J. (1995). Wstęp do metod i techniki badań społecznych. Katowice: Śląsk.
14.Spector, P.E. (1997). Job Satisfaction, Application, Assessment, Causes and Consequences. London: SAGE.
15.Sekuła, Z. (2008). Motywowanie do pracy. Warszawa: PWE.
16.Sobczyk, M. (2001). Statysyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Sobczyk, M. (2008). Statystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Urbanek, P. (2006). Wynagrodzenia zarządów w spółkach kapitałowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Urbanek, P. (2010). Kryzys finansowy a polityka wynagrodzenia menedżerów. W: P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
20.Wiśniewski, R. (2014). Systemy motywacyjne zarządów polskich spółek giełdowych, maszynopism, rozprawa doktorska, Uniwersytet Szczeciński: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Promotor: prof. zw. dr hab. D. Kopycińska.