Search

Result: Found records: 192 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Podstawowa klasyfikacja komunikacji marketingowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
2. Kluczowe procesy marketingowe i ich rola w kanale marketingowym
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
3. Rozważania o podatkach w Bogactwie narodów. Aktualność myśli
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
4. Recenzja - Państwo wobec wolności gospodarczej. Teoria i praktyka transformacji, red. Wacław Jarmołowicz, Dawid Piątek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
5. Marketing w województwie pomorskim na początku drugiej dekady XXI wieku na tle marketingu w kraju
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
6. MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM JAKO PROCES DOSKONALENIA BIZNESU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
7. MARKETING ZINTEGROWANY W SIECIACH ORGANIZACYJNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
8. Czytani na nowo – laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii a nowe idee rozwoju cywilizacyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
9. Usługi doradztwa biznesowego – refleksje z perspektywy konsultanta
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
10. WYBRANE ASPEKTY SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ ŚCIANY WSCHODNIEJ W PORÓWNANIU Z RESZTĄ POLSKI W LATACH 2004–2013. CZĘŚĆ TRZECIA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
11. SZANSE I BARIERY WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ PRZYGRANICZNYCH REGIONÓW POLSKI I UKRAINY Z PERSPEKTYWY WYBRANYCH INSTYTUCJI DIALOGU SPOŁECZNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
12. Rola marketingu w budowie start-upu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
13. Hermeneutyczna koncepcja podmiotu Martina Heideggera.
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Go to
14. Proces rozwoju społeczno-ekonomicznego jednostek przestrzennych - wybrane zagadnienia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
15. RECENZJA KSIĄŻKI JUSTYNY FRANC-DĄBROWSKIEJ, MAŁGORZATY PORADY-ROCHOŃ, MAGDALENY ZIOŁO, ARKADIUSZA BABCZUKA, STABILIZOWANIE FINANSÓW PODMIOTÓW SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO W WARUNKACH ZABURZEŃ FINANSOWYCH, CEDEWU, WARSZAWA 2015, SS. 177
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
16. GŁÓWNE BłĘDY PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU (NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GMIN DOLNEGO ŚLĄSKA, ZIEMI LUBUSKIEJ, OPOLSZCZYZNY I WIELKOPOLSKI)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
17. The Banking Industry and Digital Innovation: in Search of New Business Models and Channels
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
18. Analiza kar nałożonych przez KNF na spółki notowane na GPW za nieprawidłowości w zakresie pomiaru utraty wartości aktywów
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
19. Elżbieta Kazimierzówna w Szczecinku. Przyczynek do dziejów pamięci stosunków polsko-pomorskich w średniowieczu i ich znaczenia w Polsce Ludowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
20. Chrystianizacja i budowa struktur kościelnych na Pomorzu Zachodnim do przełomu XII i XIII wieku. Zarys problemu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
21. Jeden z dziesięciu. Pomorskie kontyngenty dla Krzywoustego według relacji Herborda
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
22. Jeszcze raz o taktyce wojen pomorskich Bolesława Krzywoustego oraz okolicznościach ich finału
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
23. Książę słupski Kazimierz IV (Kaźko) jako luksemburski kandydat do tronu polskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
24. Narracja o Polsce i Pomorzu w kronice Thomasa Kantzowa w świetle zapożyczeń z IX księgi Annales Jana Długosza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
25. Pieniądz czy strategiczny instrument władzy? Obieg kruszcu w społeczeństwie piastowskim przełomu XI i XII wieku, załamanie w dopływie denarów z Saksonii a ekspansja Bolesława Krzywoustego na Pomorze
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
26. Polacy i Pomorzanie w świetle przekazu Augustyna ze Stargardu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
27. Rywalizacja i współpraca. Polityka Barnima I (1233-1278) i Bogusława IV wobec Piastów (1278-1309) – zarys problemu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
28. Sojusz z Danią w pomorskich planach Bolesława Krzywoustego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
29. Z badań nad polityką zagraniczną księcia wołogoskiego Warcisława IV (1309-1326)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
30. Wkład radomskiego ośrodka akademickiego w rozwój ekonomiki transportu
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
31. Prognozowanie trendów rozwoju rynku w Polsce na podstawie danych z preselekcyjnych stacji ważenia pojazdów w ruchu
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
32. Quo vadis, socjologio?
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Go to
33. Zróżnicowanie wydajności pracy w sektorze rolniczym w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
34. Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
35. Podatkowe uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie województwa podkarpackiego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
36. Zmiany w sektorze produkcji mleka na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
37. Etapy rozwoju strategii zrównoważonej turystyki
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
38. Identyfikacja możliwości podniesienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w kontekście wykorzystania autonomicznego półpasywnego identyfikatora RFID
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
39. Zróżnicowanie obszarów wiejskich województwa małopolskiego pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
40. Ewolucja poglądów na temat roli czynnika środowiskowego w rozwoju gospodarczym
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
41. Rola ministra rolnictwa i jego agend w rozwoju sektora rolnego i kształtowania obszarów wiejskich
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
42. Efektywność produkcyjna i dochodowa polskich gospodarstw mlecznych o różnej koncentracji krów w świetlne FADN
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
43. Wybrane opinie uczestników programu rolnośrodowiskowego wdrażanego na obszarze województwa zachodniopomorskiego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
44. Partnerstwo parku narodowego, czyli o wdrożeniu turystyki zrównoważonej
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
45. Realizacja polityki w zakresie wspierania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
46. Zmiany na rynku ziemi rolniczej w Polsce
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
47. Rola automatycznych narzędzi fiskalnych w stabilizowaniu koniunktury w Polsce w latach 2000-2014
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
48. Istota i źródła wartości w wybranych teoriach ekonomicznych. Od połowy XIX wieku do współczesności
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
49. Ocena ryzyka eksploatacji lądowych elektrowni wiatrowych w Polsce dla potrzeb ich ubezpieczeń od niektórych zdarzeń losowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
50. Globalizacja oraz zmiany jej poziomu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
51. Pozycja Niemiec w wielobiegunowym świecie gospodarki i finansów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
52. System kontroli wewnętrznej w audycie wewnętrznym procesów innowacyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
53. Book Review Angel Berges, Mauro F. Guillén, Juan Pedro Moreno, Emilio Ontiveros, A New Era in Banking. The Landscape After the Battle, Bibliomotion, Brookline 2014, 186 pages
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Go to
54. Upadek idei rozwoju zrównoważonego i trwałego?!
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
55. Efektywność eksploatacji i odnowa składników majątku trwałego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
56. Ocena ryzyka eksploatacji inteligentnych budynków dla potrzeb ich ubezpieczenia od wybranych zdarzeń losowych w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
57. Jubileusz prof. zw. dr. hab. Kazimierza Sawickiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
58. Ocena wpływu zasad ujmowania umów leasingowych według MSSF 16 „Leasing” na sprawozdania finansowe wybranych spółek notowanych na GPW
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
59. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników a szkody spowodowane pestycydami
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
60. Financial literacy in Poland: theoretical framework, research and policy
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Go to
61. Attitudes of Polish households towards cash payments
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Go to
62. Managing financial risk of longevity
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Go to
63. Household Overindebtedness in Germany – Behavioral, Social and Socio-Economic actors
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Go to
64. Banking sector and behavioral finance
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Go to
65. Reference Budgets: A Case of Bulgarian Food Basket
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Go to
66. The Impact of Globalization on Financial Institutions’ Development
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Go to
67. Strona tytułowa
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Go to
68. Spis treści
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Go to
69. Strona redakcyjna
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Go to
70. Innowacyjność organizacji - istota i pomiar
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
71. Wpływ wielkości i własności przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną przemysłu w województwie śląskim - ujęcie ewolucyjne
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
72. Rozwój potencjału absorpcyjnego przedsiębiorstw finansowych w Polsce a poziom ich innowacyjności
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
73. Wartość publiczna a działalność przedsiębiorstw
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
74. Struktura przemysłu a kooperacja innowacyjna przedsiębiorstw z Polski Zachodniej
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
75. Lean management jako innowacja organizacyjna w szpitalach
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
76. Transfer technologii w kształtowaniu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
77. Kształtowanie działalności komunikacyjnej ośrodków transferu technlogii - dobre praktyki z zagranicy
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
78. Ewolucja i monitoring programów inkubacji - doświadczenia zagraniczne i polskie
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
79. Instytucje finansujące a aktywność innowacyjna w przedsiębiorstwach przemysłowych w województwie lubuskim i dolnośląskim
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
80. Finansowanie inwestycji technologicznych - analiza Działania 4.3 Kredyt technologiczny w województwie łódzkim
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
81. Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej na przykładzie polskich i zagranicznych programów wsparcia
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
82. Crowdfunding jako źródło innowacji w nauce
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
83. Strona tytułowa
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
84. Spis treści
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
85. Strona redakcyjna
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
86. Niezawodnościowe i symulacyjne metody zapewnienia efektywności przedsięwzięć produkcyjnych i transportowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
87. Zarządzanie majątkiem trwałym w ujęciu zmian trwałości i niezawodności jego składników
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
88. Istotne czynniki wspomagające decyzję o wdrożeniu przedsięwzięcia rozwojowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
89. KOMPETENCJE BADAWCZE I ŚWIADOMOŚĆ METODOLOGICZNA PEDAGOGÓW (POBOCZA SZLAKU MYŚLOWEGO TERESY BAUMAN)
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Go to
90. Rachunkowość w procesie zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach w Polsce i na Ukrainie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
91. Raportowanie informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniach z działalności spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
92. Zdarzenia po dacie bilansowej – przykład umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
93. Czy zawód księgowego jest prestiżowy? Portrety księgowych w Polsce i w Rumunii
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
94. Relacja między wynikiem z utrzymania i eksploatacji nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych a dochodem (stratą) z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
95. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Od transformacji i integracji do globalizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
96. Special Endurance of Young Gymnasts: The Role of Aerobic Capacity in Fatigue Development in the Training
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 23, No. 3/2018 2018 Go to
97. Wybrane aspekty sytuacji społeczno-gospodarczej ściany wschodniej w porównaniu z resztą Polski w latach 2004–2016. Część IV – przedsiębiorczość
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
98. Historia i teologia czwartej ewangelii w świetle "Żydów" Janowych
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Go to
99. Konsorcjum w prawie zamówień publicznych – solidarność czynna i bierna wobec osób trzecich w postępowaniu i na etapie realizacji umowy
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2018 (24) 2018 Go to
100. Uczony, Nauczyciel, Obywatel
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
Page