Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 39.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Sprawozdanie z konferencji naukowej Małżeństwo i rodzina w nauczaniu i duszpasterskiej praktyce Kościoła, Koszalin, 16 kwietnia 2016
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
2. Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej Działalność zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Koszalin, 28 listopada 2015
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
3. Wpływ modelu biznesu na przyjęte zasady ujmowania i wyceny wybranych składników sprawozdania finansowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
4. Ujęcie w sprawozdaniu finansowym leasingowanych samolotów – studium przypadku Enter Air SA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
5. Wycena roślinnej produkcji w toku a sprawozdanie finansowe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
6. Prognozowanie zagrożenia finansowego biur podróży na podstawie sprawozdań finansowych – wybrane problemy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
7. Zmiany w sprawozdawczości finansowej jednostek dużych i grup kapitałowych w krajowych regulacjach rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
8. Inwentaryzacja w aspekcie koncepcji rzetelnego i jasnego obrazu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
9. Model biznesu w sprawozdawczości organizacji – ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
10. Specyficzne uwarunkowania sprawozdawczości finansowej stowarzyszeń
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
11. Discourse, Power, Resistance – 8.04-10.04 2014, Uniwersytet Greenwich, Londyn
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
12. Sprawozdanie z Kongresu Pedagogicznego (Wolfsburg 2015)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
13. Dualizm sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
14. Wpływ zmian w ustawie o rachunkowości na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową małych jednostek gospodarczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
15. Polityka rachunkowości w sprawozdawczości i badaniu sprawozdań finansowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
16. Współczesny wymiar zasady ostrożności w rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
17. Działalność zakładów ubezpieczeń a społeczna odpowiedzialność biznesu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
18. Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej źródłem informacji dla interesariuszy – ujęcie jakościowe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
19. Identyfikacja i klasyfikacja zjawisk zagrażających kontynuacji działalności i ich ujęcie sprawozdawcze
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
20. Ujawnianie informacji na temat rezerw w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
21. Zintegrowany raport jako narzędzie informowania o kapitale intelektualnym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
22. Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro a ocena ich sytuacji finansowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Przejdź
23. Model biznesu w raportach okresowych sprawozdawczości przedsiębiorstw – intencje i wyniki
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
24. Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
25. Nowe regulacje rachunkowości umów leasingu a obraz sytuacji finansowej jednostek gospodarczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
26. Obraz kapitału własnego jednostki w informacji sprawozdawczej a wycena w wartości godziwej – wybrane problemy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
27. Bilans – w poszukiwaniu nowej formuły na potrzeby zarządzania finansami
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
28. Ujawnienia informacji na temat postępowania restrukturyzacyjnego w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
29. Wykorzystanie sprawozdań finansowych w pomiarze dokonań jednostek sektora publicznego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
30. Nowa rola komitetów audytu w spółkach zainteresowania publicznego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Przejdź
31. Raportowanie informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniach z działalności spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
32. Model biznesu w raportach zintegrowanych polskich spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
33. Legal regulations of internal audit in Poland
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
34. Sprawozdanie z działalności jednostki jako źródło informacji
 o kapitale intelektualnym przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
35. Das Prinzip der Internationalisierung. Bericht über ein neues Konzept für die Ausbil-dung von Doktoranden im Fach Germanistik im Rahmen des Erasmus+-Projekts 2018-1-SK01-KA203-046375, im Rahmen von KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices und KA203 – Strategic Partnerships for higher education
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
36. Sprawozdanie z konferencji „Edukacja, wychowanie, duszpasterstwo młodzieży wobec współczesnych wyzwań”, Koszalin, 23 listopada 2019 roku
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
37. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Synodalność w życiu i nauczaniu Kościoła, 26 listopada 2019 roku (online)
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Przejdź
38. Sprawozdanie z sympozjum naukowego Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas, Mąż Stanu, Błogosławiony, 7 listopada 2020 roku
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Przejdź
39. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Dekalog. Refleksja teologiczna w 30. rocznicę obecności papieża św. Jana Pawła II w Koszalinie”, Koszalin, 27 maja 2021 roku
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Przejdź
Strona