Search

Result: Found records: 2194 (record limit: 100, number of pages: 22).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wstęp z. 3 2015 2015 Go to
2. PROPAGANDA III RZESZY W PRZEDDZIEŃ XI. LETNICH IGRZYSK OLIMPIJSKICH W BERLINIE W 1936 ROKU (W ŚWIETLE „VÖLKISCHER BEOBACHTER” – NACZELNEGO ORGANU NSDAP) z. 3 2015 2015 Go to
3. MABUSE – ŻYD CZY NAZISTA? z. 3 2015 2015 Go to
4. PROPAGANDA A PRAWDA HISTORYCZNA – FRYDERYK II W FILMIE FABULARNYM III RZESZY z. 3 2015 2015 Go to
5. KULT PRZYWÓDCY W III RZESZY W FILMIE PROPAGANDOWYM TRIUMF WOLI z. 3 2015 2015 Go to
6. HEINRICH GEORGE (1893–1946): MIĘDZY SZTUKĄ A POLITYKĄ z. 3 2015 2015 Go to
7. PRZECIW HITLERYZMOWI I WOJNIE. POLSKI FILM PROPAGANDOWY LONDYŃSKIEGO BIURA FILMOWEGO z. 3 2015 2015 Go to
8. OTAKAR VÁVRA I KINO PROTEKTORATU CZECH I MORAW z. 3 2015 2015 Go to
9. Determinanty konkurencyjności polskich regionów w Unii Europejskiej z. 2 2015 2015 Go to
10. Wykorzystanie środków z Europejskiego Fundu szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2007–2013 z. 2 2015 2015 Go to
11. Współpraca transgraniczna w ramach euroregionu Pomerania z. 2 2015 2015 Go to
12. Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej w województwach nadmorskich Polski z. 2 2015 2015 Go to
13. Ceny usług komunikacji miejskiej jako element konkurencyjności na przykładzie miast województwa zachodniopomorskiego z. 2 2015 2015 Go to
14. Indykatory jakości rządzenia w ujęciu regionalnym z. 2 2015 2015 Go to
15. Samorząd lokalny i bank partnerami współpracy w rozwoju lokalnym z. 2 2015 2015 Go to
16. Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku w okręgu nr 13 – uwarunkowania, strategia i taktyka komitetów, rezultaty z. 2 2015 2015 Go to
17. Połabszczyzna zapomniana Część VII : Gotszalk, czyli zmienność fortuny z. 1 2015 2015 Go to
18. Z Pomorza do Wielkopolski. Kościół Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu jako przyczynek do dyskusji z. 1 2015 2015 Go to
19. Notariusze kamieńskiej kapituły katedralnej i ich funkcje w pierwszej połowie XVI wieku z. 1 2015 2015 Go to
20. Pomiędzy bimetalizmem a monometalizmem. Ekonomiczno-prawne aspekty systemu monetarnego Rzeszy Niemieckiej w drugiej połowie XIX wieku z. 1 2015 2015 Go to
21. Udział jednostek cudzoziemskich Waffen-SS i Wehrmachtu w działaniach wojennych na Pomorzu Zachodnim w pierwszych miesiącach 1945 roku z. 1 2015 2015 Go to
22. Propaganda osiągnięć spółdzielni produkcyjnych i państwowych gospodarstw rolnych na łamach czasopisma „Głos Szczeciński” do 1956 roku. Z dziejów komunistycznej indoktrynacji polskiego społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim z. 1 2015 2015 Go to
23. Działalność dydaktyczna, wychowawcza oraz opiekuńcza Szkoły Międzynarodowej w Szczecinie w kontekście rozwoju szkolnictwa niepublicznego po 1989 roku z. 1 2015 2015 Go to
24. Struktura narodowościowa województwa zachodniopomorskiego z. 4 2015 2015 Go to
25. Charakterystyka wymiany towarowej województwa zachodniopomorskiego z zagranicą z. 4 2015 2015 Go to
26. Projektowane Centrum Nauki i Techniki „Energia” w Karlinie – nowa atrakcja turystyczna na Pomorzu Zachodnim z. 4 2015 2015 Go to
27. Działalność społeczna w III sektorze na przykładzie szczecińskiego stowarzyszenia Równość na Fali z. 4 2015 2015 Go to
28. Czołowa pozycja województwa zachodniopomorskiego w ruchu turystycznym w Polsce z. 4 2015 2015 Go to
29. Kronika sportowa Szczecina. Część XIX : rok 2014 z. 4 2015 2015 Go to
30. Słowo wstępne z. 1 2016 2016 Go to
31. Władztwo rady i gmina w reprezentacji dużych miast pruskich w średniowieczu z. 1 2016 2016 Go to
32. Miód w gospodarce komturstwa malborskiego z. 1 2016 2016 Go to
33. Rytm pracy w kancelarii księcia wschodniopomorskiego, Mściwoja II (1266–1294) z. 1 2016 2016 Go to
34. Milites novi w otoczeniu księcia wołogoskiego Warcisława IV (1309–1326) z. 1 2016 2016 Go to
35. Sąsiedztwo polsko-czeskie w końcu średniowiecza. Wybrane zagadnienia z. 1 2016 2016 Go to
36. W trosce o zbawienie – testamenty kupców Gdańska i Elbląga z drugiej połowy XV i początku XVI wieku z. 1 2016 2016 Go to
37. Pielgrzymki pomorskie w średniowieczu. Stan i perspektywy badań z. 1 2016 2016 Go to
38. Znaczenie koronacji królewskiej w późnośredniowiecznej Francji z. 1 2016 2016 Go to
39. Jak słowiańscy przodkowie Pomorzan stali się Germanami. Mit pochodzenia pierwotnych mieszkańców Pomorza Zachodniego w XVI i początkach XVII wieku z. 1 2016 2016 Go to
40. Autorytet króla w traktacie De institutione regii pueri z. 1 2016 2016 Go to
41. Przejawy kultu św. Marcina w Polsce – wybrane zagadnienia z. 1 2016 2016 Go to
42. Zabiegi o zmianę ordynacji wyborczej rady miejskiej w Lublinie w ostatnim ćwierćwieczu XV wieku z. 1 2016 2016 Go to
43. „O chłopskich wojnach nie śpiewa się pieśni”. Wizerunek chłopa w szwedzkich źródłach narracyjnych XIV i XV stulecia. Zarys problemu z. 1 2016 2016 Go to
44. Słuchacze Szkoły Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie skierowani na odbycie aplikacji sądowej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Na podstawie akt osobowych aplikantów Sądu Apelacyjnego i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z. 1 2017 2017 Go to
45. Metody działań organów bezpieczeństwa wobec duchowieństwa i wiernych Kościoła rzymskokatolickiego w województwie koszalińskim w latach 1950-1975 z. 1 2017 2017 Go to
46. Komunikacja Miejska w Koszalinie w latach 1945 - 1989 z. 4 2016 2016 Go to
47. Kamienie wilhelmiańskie ze szczytu Góry Chełmskiej koło Koszalina z. 1 2017 2017 Go to
48. Obywatelski i samorządowy wymiar polskiej dyplomacji na przykładzie współpracy województwa zachodniopomorskiego z. 4 2016 2016 Go to
49. Z dziejów błaznów na Pomorzu: Błazen Hintze (zm. 1599) z. 4 2016 2016 Go to
50. Zapiska obituarna księcia Eryka I Pomorskiego (1449-1459) z. 4 2016 2016 Go to
51. ZAŁOŻENIE BISKUPSTWA POMORSKIEGO WEDŁUG AUGUSTYNA ZE STARGARDU z. 1 2017 2017 Go to
52. „Bzik na punkcie mieszkania”, czyli mieszkanie i jego otoczenie w Prusach w latach 1871 – 1918 z. 4 2016 2016 Go to
53. REPORTAŻ NA POMORZU. REKONESANS z. 4 2016 2016 Go to
54. Rozwój żeglarstwa w lewobrzeżnej części Szczecina. Część I. Sekcja Żeglarska KS Świt Skolwin z. 4 2016 2016 Go to
55. Zdrowie w Szczecinie w latach 1945-1946 z. 1 2017 2017 Go to
56. Paulina Olechowska, Prasa szkolna – teoria, funkcje, tematyka. Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Szczecin 2015, ss.294. z. 1 2017 2017 Go to
57. Renesansowe kafle zachodniopomorskie. Studium z historii ogrzewania wnętrz mieszkalnych, Marcin Majewski, Stargard – Szczecin 2015, s. 333. z. 1 2017 2017 Go to
58. Regionalny wymiar „Solidarności" 1980–1981. Szczecin na tle kraju, red. Artur Kubaj i Michał Siedziako, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Szczecin 2014, ss. 348. z. 1 2017 2017 Go to
59. Kronika sportowa Szczecina za rok 2015 z. 4 2016 2016 Go to
60. Od redakcji z. 1 2017 2017 Go to
61. Elżbieta Kazimierzówna w Szczecinku. Przyczynek do dziejów pamięci stosunków polsko-pomorskich w średniowieczu i ich znaczenia w Polsce Ludowej z. 2 2017 2017 Go to
62. Chrystianizacja i budowa struktur kościelnych na Pomorzu Zachodnim do przełomu XII i XIII wieku. Zarys problemu z. 2 2017 2017 Go to
63. Jeden z dziesięciu. Pomorskie kontyngenty dla Krzywoustego według relacji Herborda z. 2 2017 2017 Go to
64. Jeszcze raz o taktyce wojen pomorskich Bolesława Krzywoustego oraz okolicznościach ich finału z. 2 2017 2017 Go to
65. Książę słupski Kazimierz IV (Kaźko) jako luksemburski kandydat do tronu polskiego z. 2 2017 2017 Go to
66. Narracja o Polsce i Pomorzu w kronice Thomasa Kantzowa w świetle zapożyczeń z IX księgi Annales Jana Długosza z. 2 2017 2017 Go to
67. Pieniądz czy strategiczny instrument władzy? Obieg kruszcu w społeczeństwie piastowskim przełomu XI i XII wieku, załamanie w dopływie denarów z Saksonii a ekspansja Bolesława Krzywoustego na Pomorze z. 2 2017 2017 Go to
68. Polacy i Pomorzanie w świetle przekazu Augustyna ze Stargardu z. 2 2017 2017 Go to
69. Rywalizacja i współpraca. Polityka Barnima I (1233-1278) i Bogusława IV wobec Piastów (1278-1309) – zarys problemu z. 2 2017 2017 Go to
70. Jost von Küssow, kapitan zamku Vígľaš (w sprawie jego pochodzenia i działalności w połowie XV wieku) z. 2 2016 2016 Go to
71. Proces translokacji miasta Łeby z. 2 2016 2016 Go to
72. Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa – nowe fakty z. 2 2016 2016 Go to
73. Wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego na Pomorzu Zachodnim w 1700 roku z. 2 2016 2016 Go to
74. Przełom w stosunkach polsko-niemieckich wiosną 1939 roku w świetle szczecińskiego dziennika „Stettiner General-Anzeiger” z. 2 2016 2016 Go to
75. Książka musi opanować ziemie odzyskane. Z czasów pionierskich książki i czytelnictwa na Pomorzu Zachodnim (1945–1949) z. 2 2016 2016 Go to
76. „Wykupywanie towarów spożywczych trwa”, czyli rzecz o reakcjach społeczeństwa polskiego na kryzys kubański na przykładzie województwa szczecińskiego z. 2 2016 2016 Go to
77. Przemiany migracyjne i demograficzne nowego miasta na przełomie XX i XXI wieku – przykład Bornego Sulinowa z. 2 2016 2016 Go to
78. O czym mówią cytowania. Publikacje szczecińskich naukowców w Web of Science z. 2 2016 2016 Go to
79. Obiektywna jakość życia w obszarze gospodarki komunalnej w województwie zachodniopomorskim na tle Polski z. 2 2016 2016 Go to
80. Potencjał kapitału ludzkiego Pomorza Zachodniego. Analiza przestrzenna z. 2 2016 2016 Go to
81. O potrzebie powołania do życia Centralnego Archiwum Stowarzyszenia Elektryków Polskich z. 3 2016 2016 Go to
82. Józef Tomicki (1863–1925) – pionier elektroenergetyki lwowskiej z. 3 2016 2016 Go to
83. Współpraca elektryków krakowskich i lwowskich do 1939 roku z. 3 2016 2016 Go to
84. Rozwój energetyki na Pomorzu w latach 1880–1945 z. 3 2016 2016 Go to
85. Elektryczność w służbie władzy i ludzi. Elektryfikacja wsi Pomorza Zachodniego w pierwszym ćwierćwieczu po drugiej wojnie światowej z. 3 2016 2016 Go to
86. Opis budowy i początków działania telegrafów elektromagnetycznych na odcinku częstochowskim Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej z. 3 2016 2016 Go to
87. Koncepcja budowy elektrowni okręgowej w Łodzi w pierwszej połowie XX wieku. Pomysły, uwarunkowania, próby realizacji z. 3 2016 2016 Go to
88. Miernictwo elektryczne na politechnice w Gdańsku w latach 1904–1945 z. 3 2016 2016 Go to
89. Historia oceny jakości wyrobów elektrycznych w Polsce z. 3 2016 2016 Go to
90. Polska i Niemcy – wymiary sąsiedztwa. Nominowani i laureaci XVIII Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej z. 2 2016 2016 Go to
91. „Vom Löwen zum Adler”. Der Übergang Schwedisch Pommerns an Preussen 1815. Sesja z okazji włączenia Pomorza Szwedzkiego w 1815 roku do Pruskiego Pomorza z. 2 2016 2016 Go to
92. O Krzysztofie Celestynie Mrongowiuszu raz jeszcze. W Roku Mrongowiuszowym z. 2 2016 2016 Go to
93. Omówienie książki Roberta Ryssa, Iść po granicy – artykuły, eseje, rozmowy, Szczecin 2015 z. 2 2016 2016 Go to
94. Jacek Borkowski, Andrzej Kuczkowski, Poza szlakiem. Źródła archeologiczne do dziejów małych miast Pomorza Środkowego, Część 1B, województwo koszalińskie, Koszalińskie Zeszyty Muzealne, Seria B-VIII, Archeologia, t. II, Koszalin 2012, ss. 532 z. 1 2015 2015 Go to
95. Andrzej Kuczkowski, Cholin-Gollenberg-Góra Chełmska. Źródła archeologiczne do dziejów Góry Chełmskiej koło Koszalina, Koszalin 2013, ss. 235 z. 1 2015 2015 Go to
96. Der deutsche Sport auf dem Weg in die Moderne. Carl Diem und sein Zeit, red. Michael Krüger, LIT VERLAG Dr. W. Hopf, Berlin 2009, ss. 384 z. 1 2015 2015 Go to
97. Eckhard Jäger, Die Insel Rügen auf alten Karten. Vier Jahrhunderte Kartografiegeschichte 1532–1885, Husum Druck- und Verlagsgesellschaft 2014, ss. 256 z. 2 2015 2015 Go to
98. Wojciech Gajewski, Od „Kolejówki” do V Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta w Słupsku. Zarys monografii szkoły 1959–2010, Słupsk 2010, ss. 479 z. 2 2015 2015 Go to
99. Henryk Kocój, Dyplomaci sascy wobec powstania kościuszkowskiego, Kraków 2013, ss. 445 z. 2 2015 2015 Go to
100. Der Briefwechsel zwischen Carl Diem und Werner March, “Unsere gemeinsam gelöste Lebensaufgabe Aufgabe”, Bearb. Karl Lennartz, Thomas Schmidt, Academia Verlag Sankt Augustin 2002 (Schriften der Deutschen Sporthochschule Köln, Band 47) z. 2 2015 2015 Go to
Page