Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
CROWDSOURCING I CROWDFUNDING W KREOWANIU INNOWACJI W KONSUMPCJI

Autorzy: Krystyna Mazurek-Łopacińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Magdalena Sobocińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: crowdsourcing crowdfunding internet konsumpcja innowacje
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (177-188)
Klasyfikacja JEL: D10 E20 M30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zmiany warunkujące powstawanie nowych modeli biznesu i strategii działania różnych podmiotów rynku wiążą się z rosnącą aktywnością konsumenta oraz zwiększającym się zakresem innowacyjnych zachowań w zakresie konsumpcji, a także ewolucją innowacji. Kreowanie innowacji staje się nierozerwalnie związane z procesami rozwoju tzw. nowej konsumpcji, a w tym m.in. z jej wirtualizacją i prosumpcją. Towarzyszy temu rozwój platform crowdsourcingowych i crowdfundingowych. Celem artykułu jest ukazanie potencjału crowdsourcingu oraz crowdfundingu z punktu widzenia procesów kreowania innowacji w konsumpcji. Rozważania w artykule prowadzone są w kontekście kierunków rozwoju crowdsourcingu, a także zasad angażowania konsumentów w procesy rozwoju innowacji i zwiększania ich kreatywnego potencjału. Uwagę poświęcono również crowdfundingowi rozumianemu nie tylko w aspekcie gromadzenia środków finansowych, ale również pozyskiwania informacji oraz promocji i budowania więzi z konsumentami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borello, G., de Crescenzo, V., Pichler, F. (2015). The Funding Gap and The Role of Financial Return. Crowdfunding: Some Evidence From European Platforms. Journal of Internet Banking and Commerce, 20, 1, 1–20.
2.Bradford, C.S. (2012). Crowdfunding and the Federal Securities Laws. Columbia Business Law Review, 1, 1–150.
3.Brunello, A. (2015). Crowdfunding. Warszawa: CeDeWu.
4.Buganza, T., Verganti, R. (2009). Open Innovation Process to Inbound Knowledge: Collaboration with Universities in Four Leading Firms. European Journal of Innovation Management, 12, 3, 306–325.
5.Chesbrough, H.W. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business Review Press.
6.Dąbrowska, A., Bylok, F., Janoś-Kresło, M., Kiełczewski, D., Ozimek, I. (2015). Kompetencje konsumentów – innowacyjne zachowania – zrównoważona konsumpcja. Warszawa: PWE.
7.Dziuba, D.T. (2015). Ekonomika crowdfundingu. Zarys problematyki badawczej. Warszawa: Difin.
8.Gajewski, S. (1987). Hierarchia i intensywność potrzeb konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Determinanty, zróżnicowania i mechanizmy rozwoju. Acta Universitatis Lodziensis. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
9.http://www.kickstarter.com.
10.Kaufmann, N., Schulze, T., Veit, D. (2011). More than Fun and Money. Worker Motivation in Crowdsourcing. A Study on Mechanical Turk. AMCIS 2011 Proceedings – All Submissions. Paper 340.
11.Krawiec, W. (2014). Crowdsourcing – czynniki motywujące tłum do działania, Marketing i Rynek, 4, 14–21.
12.Malinowski, B.F., Giełzak, M. (2015). Crowdfunding. Zrealizuj swój pomysł ze wsparciem cyfrowego tłumu. Gliwice: Helion.
13.Mazurek-Łopacińska, K. (2015). Innowacje społeczne w kontekście ekonomii społecznej. Marketing i Rynek, 8 [płyta CD], 407–417.
14.Mościchowska, I., Rogoś-Turek, B. (2015). Badania jako podstawa projektowania user experience. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Olejniczuk-Merta, A. (2014). Rozwój innowacji społecznych a badania marketingowe (s. 22–30). W: K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska (red.), Badania marketingowe – nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 336. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
16.Pourbaix de, P. (2015). Otwarte innowacje a kształtowanie relacji z nabywcą. Konsumpcja i Rozwój, 4/13, 40–50.
17.Rok, B. (2014). Społeczna innowacyjność biznesu – wymiar społeczny (s. 52–67). W: A. Olejniczuk-Merta (red.), Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu. Warszawa: Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur.
18.Vescovi, T., Gazzola, P., Checchinato, F. (2010). Invading Customers. New Market Relationships. Journal of Marketing Trend, 1, 41–57.